English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Điều tra mức sống hộ gia đình 
Điều tra đời sống, kinh tế hộ gia đình năm 1999
I. Giới thiệu về cuộc điều tra:
 
Thực hiện Quyết định số 712/1999/QĐ-TCTK ngày 1/10/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cuộc điều tra đời sống, kinh tế hộ gia đình được triển khai trên phạm vi cả nước với qui mô mẫu 25170 hộ ở 839 xã/phường, đại diện cho cả nước, 8 vùng và khu vực thành thi, nông thôn.
 
II. Kết quả chủ yếu:
 
 
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA KHÁC
  Số liệu đói nghèo và di cư năm 2012
  Kết quả số liệu tổng hợp về khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2012
  Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2010
  Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2008
  Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2006