English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Các cuộc điều tra khác 
Điều tra Quốc gia Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam
 
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA KHÁC
  Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành (I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2007
  Điều tra đánh giá các mục tiêu về trẻ em và phụ nữ Việt Nam năm 2006 (MICS III)
  Tổng điều tra đất năm 2000
  Điều tra cơ sở hạ tầng 1998-2000