English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Giáo dục, Y tế, Văn hóa và đời sống 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Giáo dục mẫu giáo tại thời điểm 30/9
  Số trường học, lớp học, giáo viên và học sinh mẫu giáo tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương
  Số trường học, số lớp học phổ thông tại thời điểm 30/9
  Số trường phổ thông tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương
  Số lớp học phổ thông tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương