English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Vận tải và Bưu điện 
Số lượng hành khách vận chuyển phân theo cấp quản lý, phân theo thành phần kinh tế

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Triệu lượt người

TỔNG SỐ

763,6

821,8

878,5

1076,0

1202,9

1349,6

1493,8

1638,0

1793,5

1934,3

2194,0

Phân theo thành phần kinh tế

Kinh tế Nhà nước

61,7

75,4

106,3

252,6

254,9

296,9

343,5

344,0

367,7

383,0

437,1

Trung ương

24,4

27,4

29,1

33,9

38,0

51,9

50,6

52,7

56,2

57,1

53,6

Địa phương

37,3

48,0

77,2

218,7

216,9

245,0

292,9

291,3

311,5

325,9

383,5

Kinh tế ngoài Nhà nước

702,0

737,8

763,5

812,1

936,8

1040,1

1135,7

1279,3

1411,5

1537,1

1741,8

Tập thể

261,7

278,9

280,5

272,2

302,2

195,5

174,7

194,7

251,2

256,7

260,3

Tư nhân

33,0

37,3

46,5

51,2

69,1

115,0

173,3

260,9

302,1

330,5

501,2

Cá thể

407,3

421,6

436,4

488,7

565,5

729,6

787,7

823,7

858,2

949,9

980,3

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

8,6

8,7

11,3

11,2

12,6

14,6

14,7

14,3

14,2

15,1

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100)- %

TỔNG SỐ

104,7

107,6

106,9

122,5

111,8

112,2

110,7

109,7

109,5

107,9

113,4

Phân theo thành phần kinh tế

Kinh tế Nhà nước

103,8

122,3

140,9

237,6

100,9

116,5

115,7

100,1

106,9

104,2

114,1

Trung ương

108,4

112,5

106,0

116,5

112,1

136,6

97,5

104,2

106,6

101,5

93,8

Địa phương

103,2

128,8

160,9

283,3

99,2

113,0

119,6

99,5

106,9

104,6

117,6

Kinh tế ngoài Nhà nước

104,8

105,1

103,5

106,4

115,4

111,0

109,2

112,6

110,3

108,9

113,3

Tập thể

104,3

106,6

100,6

97,1

111,0

64,7

89,3

111,4

129,0

102,2

101,4

Tư nhân

104,4

113,0

124,7

110,0

135,0

166,4

150,7

150,6

115,8

109,4

151,6

Cá thể

105,2

103,5

103,5

112,0

115,7

129,0

108,0

104,6

104,2

110,7

103,2

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

102,0

129,0

99,7

111,7

116,1

100,7

97,3

99,3

106,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Một số chỉ tiêu chủ yếu về năng lực vận tải năm
  Khối lượng hành khách vận chuyển phân theo ngành vận tải(*)
  Khối lượng hành khách luân chuyển phân theo ngành vận tải (*)
  Khối lượng hành khách luân chuyển phân theo cấp quản lý, phân theo thành phần kinh tế
  Số lượt hành khách vận chuyển phân theo địa phương(*)