English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Thương mại và Giá cả 
Tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu

 

Tổng số                             

Chia ra

Cân đối (*)

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Triệu đô la Mỹ

1990

5156,4

2404,0

2752,4

-348,4

1991

4425,2

2087,1

2338,1

-251,0

1992

5121,5

2580,7

2540,8

39,9

1993

6909,1

2985,2

3923,9

-938,7

1994

9880,1

4054,3

5825,8

-1771,5

1995

13604,3

5448,9

8155,4

-2706,5

1996

18399,4

7255,8

11143,6

-3887,8

1997

20777,3

9185,0

11592,3

-2407,3

1998

20859,9

9360,3

11499,6

-2139,3

1999

23283,5

11541,4

11742,1

-200,7

2000

30119,2

14482,7

15636,5

-1153,8

2001

31247,1

15029,2

16217,9

-1188,7

2002

36451,7

16706,1

19745,6

-3039,5

2003

45405,1

20149,3

25255,8

-5106,5

2004

58453,8

26485,0

31968,8

-5483,8

2005

69208,2

32447,1

36761,1

-4314,0

2006

84717,3

39826,2

44891,1

-5064,9

2007

111326,1

48561,4

62764,7

-14203,3

2008

143398,9

62685,1

80713,8

-18028,7

2009

127045,1

57096,3

69948,8

-12852,5

2010

157075,3

72236,7

84838,6

-12601,9

Sơ bộ 2010

203655,6

96905,7

106749,9

-9844,2

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

1991

85,8

86,8

84,9

1992

115,7

123,7

108,7

1993

134,9

115,7

154,4

1994

143,0

135,8

148,5

1995

137,7

134,4

140,0

1996

135,2

133,2

136,6

1997

112,9

126,6

104,0

1998

100,4

101,9

99,2

1999

111,6

123,3

102,1

2000

129,4

125,5

133,2

2001

103,7

103,8

103,7

2002

116,7

111,2

121,8

2003

124,6

120,6

127,9

2004

128,7

131,4

126,6

2005

118,4

122,5

115,0

2006

122,4

122,7

122,1

2007

131,4

121,9

139,8

2008

128,8

129,1

128,6

2009

88,6

91,1

86,7

2010

123,6

126,5

121,3

Sơ bộ 2010

129,7

134,2

125,8

 

 

 

 

 

(*) Xuất khẩu trừ nhập khẩu.

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh
  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo địa phương
  Số lượng chợ có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa phương
  Số lượng siêu thị có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa phương