English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Đầu tư và Xây dựng 
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế

 

 

 

 

 

Tỷ đồng

2005

2007

2008

2009

2010

Sơ bộ 2011

Tổng số

161635

197989

209031

287534

316285

341555

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

11545

13355

15060

16858

18534

19127

Khai khoáng

13624

15225

16290

19265

20590

21484

Công nghiệp chế biến, chế tạo

13518

24096

12284

24751

30110

33404

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

23598

26059

26250

48168

47462

50038

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

6672

7282

7510

11156

12209

12808

Xây dựng

6795

8975

9966

13301

16257

18273

Bán buôn và bán lẻ; sử chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

2057

2444

3290

6245

7559

8641

Vận tải, kho bãi

33431

36319

47062

52032

57216

60114

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

684

850

1065

3589

3859

4748

Thông tin và truyền thông

9003

11028

11443

16016

17712

18546

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

718

1546

2061

4244

4713

5636

Hoạt động kinh doanh bất động sản

1615

3089

3303

6101

6863

8368

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

2126

3781

4346

5610

6009

6934

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

2635

3027

3307

4687

5472

5738

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc

10767

14606

17940

21407

25157

27389

Giáo dục và đào tạo

8789

10503

10769

10202

12493

13833

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

5448

6470

6989

8238

8540

10008

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

3412

5296

5440

7240

7654

8710

Hoạt động khác

5198

4038

4656

8424

7876

7756

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế
  Vốn đầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
  Vốn đầu tư theo giá so sánh 1994 phân theo ngành kinh tế
  Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo cấp quản lý
  Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo nguồn vốn