English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Công nghiệp 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
  Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành công nghiệp
  Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành công nghiệp
  Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo địa phương
  Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo địa phương