English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản 
Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản

Đất trồng trọt

 

Mặt nước nuôi trồng thuỷ sản

Triệu đồng

2004

21,1

42,5

2005

23,6

47,4

2006

26,4

55,4

2007

31,6

67,4

2008

43,9

77,4

2009

45,5

87,1

2010

54,6

103,8

2011

72,2

135,2

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

2005

112,1

111,6

2006

112,0

116,7

2007

119,4

121,6

2008

139,0

114,9

2009

103,7

112,5

2010

120,0

119,2

2011

132,2

130,3

 

 

 

 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Số trang trại phân theo địa phương
  Số trang trại phân theo lĩnh vực sản xuất và phân theo địa phương
  Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
  Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
  Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương