English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Ngân sách Nhà nước 
Quyết toán thu ngân sách Nhà nước

Tỷ đồng

 

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TỔNG THU

90749

123860

152274

190928

228287

279472

315915

416783

442340

558158

Thu trong nước (Không kể thu từ dầu thô)

46233

63530

78687

104576

119826

145404

174298

229786

269656

353388

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước

19692

25066

28748

32177

39079

46344

50371

68490

83859

111922

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4735

7276

9942

15109

19081

25838

31388

43848

50659

62821

Thu từ khu vực công, thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh

5802

7764

10361

13261

16938

22091

31178

43524

47833

69925

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

1776

772

151

130

132

111

113

98

67

56

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

1831

2338

2951

3521

4234

5179

7422

12940

14329

26288

Lệ phí trước bạ

934

1332

1817

2607

2797

3363

5690

7404

9658

12594

Thu xổ số kiến thiết

1969

3029

3657

4570

5304

6142

Thu phí xăng dầu

2192

2995

3204

3583

3943

3969

4457

4517

8961

10521

Thu phí, lệ phí

2713

3021

3279

4182

4192

4986

4059

6653

7658

7700

Các khoản thu về nhà đất

2823

5486

10546

17463

17757

20536

33925

38202

41712

47489

Các khoản thu khác

1766

4451

4031

7973

6369

6845

5695

4110

4920

4072

Thu từ dầu thô

23534

26510

36773

48562

66558

83346

76980

88800

60500

69170

Thu từ hải quan

18954

31571

33845

34913

38114

42825

60381

90922

105664

130100

Thuế xuất. nhập khẩu. thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu; Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

13568

22083

21507

21654

23660

26280

38385

59927

77040

73816

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

5386

9488

12338

13259

14454

16545

21996

30995

28624

56284

Thu viện trợ không hoàn lại

2028

2249

2969

2877

3789

7897

4256

7275

6520

5500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước
  Quyết toán chi ngân sách Nhà nước
  Cơ cấu chi ngân sách Nhà nước