English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Ngân sách Nhà nước 
Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TỔNG THU

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Thu trong nước (Không kể thu từ dầu thô)

50,95

51,29

51,67

54,77

52,49

52,03

55,17

55,13

60,96

63,32

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước

21,7

20,24

18,88

16,85

17,12

16,58

15,94

16,43

18,96

20,05

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5,22

5,87

6,53

7,91

8,36

9,25

9,94

10,52

11,45

11,26

Thu từ khu vực công, thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh

6,39

6,27

6,8

6,95

7,42

7,90

9,87

10,44

10,81

12,53

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

1,96

0,62

0,1

0,07

0,06

0,04

0,04

0,02

0,02

0,01

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

2,02

1,89

1,94

1,84

1,85

1,85

2,35

3,10

3,24

4,71

Lệ phí trước bạ

1,03

1,07

1,19

1,37

1,23

1,20

1,80

1,78

2,18

2,26

Thu xổ số kiến thiết

2,17

2,45

2,4

2,39

2,32

2,20

Thu phí xăng dầu

2,41

2,42

2,1

1,88

1,73

1,42

1,41

1,08

2,03

1,88

Thu phí, lệ phí

2,99

2,44

2,15

2,19

1,84

1,78

1,28

1,60

1,73

1,38

Các khoản thu về nhà đất

3,11

4,43

6,93

9,15

7,78

7,35

10,74

9,17

9,43

8,51

Các khoản thu khác

1,95

3,59

2,65

4,18

2,79

2,45

1,80

0,99

1,11

0,73

Thu từ dầu thô

25,93

21,4

24,15

25,43

29,16

29,82

24,37

21,31

13,68

12,39

Thu từ hải quan

20,89

25,49

22,23

18,29

16,70

15,32

19,11

21,82

23,89

23,30

Thuế xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu; Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

14,95

17,83

14,12

11,34

10,36

9,40

12,15

14,38

17,42

13,22

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

5,94

7,66

8,1

6,94

6,33

5,92

6,96

7,44

6,47

10,08

Thu viện trợ không hoàn lại

2,23

1,82

1,95

1,51

1,65

2,83

1,35

1,74

1,47

0,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Quyết toán thu ngân sách Nhà nước
  Quyết toán chi ngân sách Nhà nước
  Cơ cấu chi ngân sách Nhà nước