English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Ngân sách Nhà nước 
Cơ cấu chi ngân sách Nhà nước

%

 

2005

2007

2008

2009

2010

TỔNG CHI

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Trong đó:

Chi đầu tư phát triển

30,15

28,08

27,48

30,78

26,11

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội

50,37

53,06

52,26

54,82

58,22

Trong đó:

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

10,89

13,46

12,85

13,36

14,90

Chi sự nghiệp y tế

2,90

4,11

4,03

4,70

5,28

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ và môi trường

0,98

1,90

1,57

1,74

0,78

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình

0,56

0,35

0,31

0,30

1,06

Chi lương hưu, đảm bảo xã hội

6,76

9,16

10,16

10,68

10,69

Chi sự nghiệp kinh tế

4,49

4,04

4,35

4,59

5,82

Chi quản lý hành chính

7,14

7,31

6,64

7,68

8,12

Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính

0,03

0,05

0,03

0,02

0,02

 

 

 

 

 

 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Quyết toán thu ngân sách Nhà nước
  Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước
  Quyết toán chi ngân sách Nhà nước