English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2009 phân theo địa phương
  Hiện trạng sử dụng đất (Tính đến 01/01/2009)(*)
  Hiện trạng sử dụng đất phân theo địa phương (Tính đến 01/01/2009)(*)
  Hiện trạng sử dụng đất (Tính đến 01/01/2008)(*)
  Hiện trạng sử dụng đất phân theo địa phương (Tính đến 01/01/2008)(*)