Câu hỏi 87
Trả lờiLuật Thống kê và các văn bản có liên quan không quy định việc Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC, KKTCK được ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc KCN, KCX, KKT, KCNC, KKTCK. Tuy nhiên, do nhu cầu thu thập thông tin phục vụ quản lý điều hành của Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC, KKTCK thì Ban quản lý có thể ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc nội bộ KCN, KCX, KKT, KCNC, KKTCK.