Câu hỏi 76
Trả lời
- Tổng cục Thống kê (Cục Thống kê các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương sở tại của doanh nghiệp) nhận báo cáo của toàn bộ doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận báo cáo của doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài.