Câu hỏi 67
Trả lờiNgành sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất về giá trị sản xuất trong năm của doanh nghiệp. Trong trường hợp không xác định được giá trị sản xuất thì căn cứ vào ngành sử dụng nhiều lao động nhất.