Câu hỏi 57
Trả lờiMột tổ chức vừa là đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở, vừa là đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp là cơ quan Nhà nước, cơ quan thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị
- xã hội, tổ chức chính trị xã hội
- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội
- nghề nghiệp từ cấp huyện trở lên. Những cơ quan này vừa phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở khi báo cáo thông tin thống kê của riêng cơ quan, vừa là đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp khi phải tổng hợp các thông tin từ các đơn vị cơ sở thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách (bao gồm cả cơ quan đó).