Câu hỏi 43
Trả lờiHệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện bao gồm 80 chỉ tiêu thuộc 03 lĩnh vực sau:
  
- Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao động:
   16 chỉ tiêu
- Kinh tế:
   27 chỉ tiêu
- Xã hội, môi trường:
   37 chỉ tiêu