Câu hỏi 37
Trả lờiHệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã ban hành dựa trên những căn cứ pháp lý sau:
  
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 312/QĐ
-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê” quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã như sau:
  
   + Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, bao gồm:
   Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, hình thành tổng thể các hệ thống chỉ tiêu thống kê thống nhất.
   + Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ, ngành. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã phải là một trong những nguồn cung cấp thông tin đầu vào quan trọng của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ, ngành; đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương; đồng thời phục vụ nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác.
- Điều 3 của Quyết định số 43/2010/QĐ
-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước.