Câu hỏi 32
Trả lờiHệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm 350 chỉ tiêu thuộc 21 lĩnh vực, cụ thể như sau:
  
- Đất đai, khí hậu, đơn vị hành chính:
   10 chỉ tiêu
- Dân số:
   18 chỉ tiêu
- Lao động, việc làm và bình đẳng giới:
   20 chỉ tiêu
- Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp:
   14 chỉ tiêu
- Đầu tư và xây dựng:
   14 chỉ tiêu
- Tài khoản quốc gia:
   17 chỉ tiêu
- Tài chính công:
   12 chỉ tiêu
- Tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh bất động sản:
   28 chỉ tiêu
- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản:
   26 chỉ tiêu
- Công nghiệp:
   07 chỉ tiêu
- Thương mại:
   18 chỉ tiêu
- Giá cả:
   10 chỉ tiêu
- Giao thông vận tải:
   14 chỉ tiêu
- Thông tin, truyền thông và Công nghệ thông tin:
   14 chỉ tiêu
- Khoa học và công nghệ:
   11 chỉ tiêu
- Giáo dục và đào tạo:
   30 chỉ tiêu
- Y tế và chăm sóc sức khoẻ:
   22 chỉ tiêu
- Văn hoá, thể thao và du lịch:
   14 chỉ tiêu
- Mức sống dân cư:
   18 chỉ tiêu
- Trật tự, an toàn xã hội và tư pháp:
   09 chỉ tiêu
- Bảo vệ môi trường:
   24 chỉ tiêu