Câu hỏi 27
Trả lờiĐổi mới Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia tuân theo những nguyên tắc sau đây:
  
- Đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước và Chính quyền các cấp.
- Bảo đảm tính độc lập khách quan về chuyên môn nghiệp vụ thống kê, tăng cường các chỉ tiêu phản ánh về chất lượng, hiệu quả và các chỉ tiêu về môi trường.
- Bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất giữa các hệ thống chỉ tiêu thống kê.
- Bảo đảm sự phân công, phân cấp triệt để giữa hệ thống thống kê tập trung và Hệ thống thống kê Bộ, ngành; đồng thời nâng cao vai trò quản lý nhà nước về thống kê, hiệu quả thẩm định của hệ thống tổ chức thống kê tập trung đối với hoạt động thống kê của Bộ, ngành.
- Bảo đảm tính phù hợp và khả thi trong quá trình thu thập, xử lý và công bố số liệu của các hệ thống chỉ tiêu thống kê.
- Bảo đảm tính so sánh quốc tế.