Chỉ số giá tiêu dùng


Tốc độ tăng giảm CPI so với cùng kỳ năm trước (%)


Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01 năm 2021

Ngày đăng: 29/01/2021 Kỳ tham chiếu: 1/2021

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 năm 2020

Ngày đăng: 27/12/2020 Lần công bố sắp tới: 29/01/2021

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11 năm 2020

Ngày đăng: 29/11/2020 Lần công bố sắp tới: 29/12/2020

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 năm 2020

Ngày đăng: 29/10/2020 Lần công bố sắp tới: 29/11/2020

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9 năm 2020

Ngày đăng: 29/09/2020 Lần công bố sắp tới: 29/10/2020

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 năm 2020

Ngày đăng: 29/08/2020 Kỳ tham chiếu: Tháng 8/2020Lần công bố sắp tới: 29/09/2020

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7 năm 2020

Ngày đăng: 29/07/2020 Kỳ tham chiếu: Tháng 7/2020Lần công bố sắp tới: 29/08/2020

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6 năm 2020

Ngày đăng: 29/06/2020 Kỳ tham chiếu: Tháng 6/2020Lần công bố sắp tới: 29/07/2020

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5 năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020 Kỳ tham chiếu: Tháng 5/2020Lần công bố sắp tới: 29/06/2020

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4 năm 2020

Ngày đăng: 29/04/2020 Kỳ tham chiếu: Tháng 4/2020Lần công bố sắp tới: 29/05/2020

1 2 3 4 5 6 23