Chỉ số giá tiêu dùng


Tốc độ tăng giảm CPI so với cùng kỳ năm trước (%)


Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 năm 2022

Ngày đăng: 29/10/2022 Kỳ tham chiếu: 10/2022Lần công bố sắp tới: 29/11/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9 năm 2022

Ngày đăng: 29/09/2022 Kỳ tham chiếu: 9/2022Lần công bố sắp tới: 29/10/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 năm 2022

Ngày đăng: 29/08/2022 Kỳ tham chiếu: 8/2022Lần công bố sắp tới: 29/09/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7 năm 2022

Ngày đăng: 29/07/2022 Kỳ tham chiếu: 7/2022Lần công bố sắp tới: 29/08/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6 năm 2022

Ngày đăng: 29/06/2022 Kỳ tham chiếu: 6/2022Lần công bố sắp tới: 29/07/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5 năm 2022

Ngày đăng: 29/05/2022 Kỳ tham chiếu: 5/2022Lần công bố sắp tới: 29/06/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4 năm 2022

Ngày đăng: 29/04/2022 Kỳ tham chiếu: 4/2022Lần công bố sắp tới: 29/05/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3 năm 2022

Ngày đăng: 29/03/2022 Kỳ tham chiếu: 3/2022Lần công bố sắp tới: 29/04/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02 năm 2022

Ngày đăng: 28/02/2022 Kỳ tham chiếu: 2/2022Lần công bố sắp tới: 29/03/2022

Tình hình thị trường giá cả Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày đăng: 07/02/2022

1 2 3 22