Chỉ số giá tiêu dùng


Tốc độ tăng giảm CPI so với cùng kỳ năm trước (%)


Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5 năm 2024

Ngày đăng: 29/05/2024 Kỳ tham chiếu: 5/2024Lần công bố sắp tới: 29/06/2024

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4 năm 2024

Ngày đăng: 29/04/2024 Kỳ tham chiếu: 4/2024Lần công bố sắp tới: 29/05/2024

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3 năm 2024

Ngày đăng: 29/03/2024 Kỳ tham chiếu: 3/2024Lần công bố sắp tới: 29/04/2024

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02 năm 2024

Ngày đăng: 29/02/2024 Kỳ tham chiếu: 2/2024Lần công bố sắp tới: 29/03/2024

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01 năm 2024

Ngày đăng: 29/01/2024 Kỳ tham chiếu: 1/2024Lần công bố sắp tới: 29/02/2024

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 năm 2023

Ngày đăng: 29/12/2023 Kỳ tham chiếu: 12/2023Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11 năm 2023

Ngày đăng: 29/11/2023 Kỳ tham chiếu: 11Lần công bố sắp tới: 29/12/2023

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 năm 2023

Ngày đăng: 29/10/2023 Kỳ tham chiếu: 10/2023Lần công bố sắp tới: 29/11/2023

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9 năm 2023

Ngày đăng: 29/09/2023 Kỳ tham chiếu: 9/2023Lần công bố sắp tới: 29/10/2023

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 năm 2023

Ngày đăng: 29/08/2023 Kỳ tham chiếu: 8/2023Lần công bố sắp tới: 29/09/2023

1 2 3 24