Công nghiệp

Đồ họa thông tin

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười Một và 11 tháng năm 2023

Tính đến trung tuần tháng Mười Một, cả nước thu hoạch được 1.385,8 nghìn ha lúa mùa, chiếm 89,7% diện tích gieo cấy và bằng 103,5% cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/11/2023Kỳ tham chiếu: 11/2023Lần công bố sắp tới: 29/12/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023

Vụ lúa mùa năm 2023 cả nước gieo cấy được 1.544,5 nghìn ha, bằng 99,5% vụ mùa năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc đạt 1.005,8 nghìn ha, bằng 98,3%; các địa phương phía Nam đạt 538,7 nghìn ha, bằng 101,8%.

Ngày đăng: 29/10/2023Kỳ tham chiếu: 10/2023Lần công bố sắp tới: 29/11/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2023

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III và 9 tháng năm 2023 duy trì tăng trưởng ổn định. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III/2023 tăng trưởng tích cực hơn quý trước, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp ước đạt 4,57% so với quý III/2022.

Ngày đăng: 29/09/2023Kỳ tham chiếu: 9/2023Lần công bố sắp tới: 29/10/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023

Tính đến ngày 15/8/2023, cả nước gieo cấy được 1.387,3 nghìn ha lúa mùa, bằng 98,6% cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/08/2023Kỳ tham chiếu: 8/2023Lần công bố sắp tới: 29/09/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Tính đến ngày 15/7, cả nước gieo cấy được 1.194,4 nghìn ha lúa mùa, bằng 105,8% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc gieo cấy 836,1 nghìn ha, bằng 108%; các địa phương phía Nam gieo cấy 358,3 nghìn ha, bằng 101%.

Ngày đăng: 29/07/2023Kỳ tham chiếu: 7/2023Lần công bố sắp tới: 29/08/2023

1 2 3 4 19