TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Tài liệu tuyên truyền

Truyền thông

QUY TRÌNH THU THẬP, TỔNG HỢP VÀ TÍNH TOÁN TIÊU CHÍ VỀ THU NHẬP THUỘC BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2025


Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 bao gồm các nội dung chính:

  1. Hướng dẫn chung: Quy trình chung để thu thập, tổng hợp và tính toán Tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã
  2. Hướng dẫn chọn mẫu: Hướng dẫn thực hiện chọn mẫu bao gồm cách thức và thực hiện chọn mẫu
  3. Mục 1 – Mục 7: Thu thập của hộ gia đình theo các nguồn thu từ: Tiền lương, tiền công; Từ trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản; Từ sản xuất kinh doanh và từ nguồn khác
  4. Biểu tổng hợp: Cách thức tổng hợp thu thập của hộ và tính thu nhập bình quân của xã

Bài 1. Hướng dẫn quy trình thu thập, tổng hợp, tính toán thu nhập bình quân đầu người của xã NTM


Bài 2. Hướng dẫn thực hiện chọn mẫu


Bài 3. Mục 01: Thu nhập từ tiền lương, tiền công


Bài 4. Mục 02 – Phần 1: Thu nhập từ trồng trọt


Bài 5. Mục 02 – Phần 2 Bài tập tình huống


Bài 6. Mục 03 – Phần 1. Thu nhập từ chăn nuôi


Bài 7. Mục 03 – Phần 2: Bài tập tình huống


Bài 8. Mục 04 – Thu nhập từ Lâm nghiệp


Bài 9. Mục 05 – Thu nhập từ Thủy sản


Bài 10. Mục 06 – Thu nhập từ SXKD và phi nông lâm nghiệp thủy sản


Bài 11. Mục 07 – Thu khác tính vào thu nhập


Bài 12. Biểu tổng hợp

Go to Top