Chào mừng 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam

Một số bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo đảng, chính phủ về công tác thống kê qua các thời kỳ lịch sử