TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Hội nghị công bố Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chiều ngày 29/6/2022, TCTK tổ chức “Hội nghị công bố Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021”. Ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên BCĐ ĐT CSHC Trung ương và bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ TĐTKT Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ấn phẩm "Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả sơ bộ" với các chỉ tiêu thống kê chủ yếu phản ánh số lượng và lao động của các đơn vị điều tra, đồng thời đưa ra nhận định khái quát về những thay đổi do tác động của các chính sách kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước trong 5 năm qua.

Hội nghị Tổng kết và Công bố Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chiều ngày 11/1/2021, TCTK tổ chức Hội nghị Tổng kết và Công bố Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Quốc Phương và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương, đồng chủ trì Hội nghị.

Thông cáo báo chí Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Niên giám thống kê tóm tắt 2020

Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương.

Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 của ngành Thống kê trên cả nước

Thực hiện Phương án TĐTKT năm 2021, sáng ngày 01/7/2021, trên cả nước đã đồng loạt ra quân TĐTKT giai đoạn 2. Giai đoạn 2 của cuộc TĐT được thực hiện từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2021 trên cả nước nhằm thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Go to Top