Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023

Ngày đăng: 29/11/2023 Kỳ tham chiếu: 11/2023Lần công bố sắp tới: 29/12/2023

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023

Ngày đăng: 29/10/2023 Kỳ tham chiếu: 10/2023Lần công bố sắp tới: 29/11/2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023

Ngày đăng: 29/09/2023 Kỳ tham chiếu: 9/2023Lần công bố sắp tới: 29/10/2023

CẬP NHẬT SỐ LIỆU XUẤT, NHẬP KHẨU NGÀY 11/9/2023

Ngày đăng: 12/09/2023

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023

Ngày đăng: 29/08/2023 Kỳ tham chiếu: 8/2023Lần công bố sắp tới: 29/09/2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Ngày đăng: 29/07/2023 Kỳ tham chiếu: 7/2023Lần công bố sắp tới: 29/08/2023

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

Ngày đăng: 29/06/2023 Kỳ tham chiếu: 6/2023Lần công bố sắp tới: 29/07/2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023

Ngày đăng: 29/05/2023 Kỳ tham chiếu: 5/2023Lần công bố sắp tới: 29/06/2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023

Ngày đăng: 29/04/2023 Kỳ tham chiếu: 4/2023Lần công bố sắp tới: 29/05/2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023

Ngày đăng: 29/03/2023 Kỳ tham chiếu: 3/2023Lần công bố sắp tới: 29/04/2023

1 2 3 29