Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023

Ngày đăng: 28/02/2023 Kỳ tham chiếu: 2/2023Lần công bố sắp tới: 29/03/2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023

Ngày đăng: 29/01/2023 Kỳ tham chiếu: 01/2023Lần công bố sắp tới: 28/02/2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2022

Ngày đăng: 29/12/2022 Kỳ tham chiếu: 2022Lần công bố sắp tới: 29/01/2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022

Ngày đăng: 29/11/2022 Kỳ tham chiếu: 11/2022Lần công bố sắp tới: 29/12/2022

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Ngày đăng: 29/10/2022 Kỳ tham chiếu: 10/2022Lần công bố sắp tới: 29/11/2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2022

Ngày đăng: 29/09/2022 Kỳ tham chiếu: 9/2022Lần công bố sắp tới: 29/10/2022

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022

Ngày đăng: 29/08/2022 Kỳ tham chiếu: 8/2022Lần công bố sắp tới: 29/09/2022

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022

Ngày đăng: 29/07/2022 Kỳ tham chiếu: 7/2022Lần công bố sắp tới: 29/08/2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng: 29/06/2022 Kỳ tham chiếu: 6/2022Lần công bố sắp tới: 29/07/2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng: 29/05/2022 Kỳ tham chiếu: 5/2022Lần công bố sắp tới: 29/06/2022

1 2 3 28