Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021. Để triển khai thực hiện Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao cho Tổng cục Thống kê là đơn vị xây dựng dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê (dự thảo Thông tư).

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Thống kê đề nghị Quý Cơ quan cho ý kiến về dự thảo Thông tư nêu trên. Dự thảo Thông tư  gồm:

(1) Dự thảo Tờ trình Bộ trưởng;

(2) Dự thảo Thông tư;

(3) Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê:

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 20/11/2022.

(Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Phạm Trọng Hoạt, ĐT: 024 7304 6666 (máy lẻ 1922); điện thoại di động: 0915 001 484).

Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.