Ấn phẩm thống kê

Niên giám thống kê tóm tắt 2019

Niên giám Thống kê quốc gia bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương.

Ngày đăng: 30/06/2020 Kỳ tham chiếu: 2019Lần công bố sắp tới: 30/06/2021

Báo cáo Lao động việc làm Quý 2 năm 2020

Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 2 năm 2020, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng.

Ngày đăng: 29/06/2020

Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2018

Ấn phẩm gồm 2 phần: Tổng quan mức sống dân cư Việt Nam năm 2018 và Kết quả số liệu tổng hợp về Khảo sát mức sống dân cư năm 2018.

Ngày đăng: 13/05/2020 Kỳ tham chiếu: 2018

Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Gồm số liệu các năm 2015-2018 của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương và số liệu kinh tế - xã hội tổng hợp cả nước từ năm 2015 đến 2018.

Ngày đăng: 12/05/2020 Kỳ tham chiếu: 2015-2018

Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018

Cuốn sách này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018.

Ngày đăng: 29/04/2020 Kỳ tham chiếu: 2018

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020

Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2019.

Ngày đăng: 28/04/2020 Kỳ tham chiếu: 2016-2019

Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020

Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018

Ngày đăng: 28/04/2020 Kỳ tham chiếu: 2016-2018

Báo cáo Lao động việc làm Quý 1 năm 2020

Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 1 năm 2020, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng.

Ngày đăng: 29/03/2020 Kỳ tham chiếu: 3/2020

Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2018

Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2018 nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng.

Ngày đăng: 25/02/2020 Kỳ tham chiếu: 2018

Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2017

Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2017 nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng...

Ngày đăng: 25/02/2020 Kỳ tham chiếu: 2017

Báo cáo Điều tra lao động việc làm Quý III năm 2018

Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong quý 3 năm 2018, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng.

Ngày đăng: 25/02/2020 Kỳ tham chiếu: 9/2018

Báo cáo Điều tra lao động việc làm Quý IV năm 2018

Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 4 năm 2018, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng.

Ngày đăng: 25/02/2020 Kỳ tham chiếu: 12/2018

Tờ gấp: Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019

Các số liệu thống kê kinh tế-xã hội chủ yếu của Việt Nam năm 2019

Ngày đăng: 17/01/2020 Kỳ tham chiếu: 2019

Báo cáo Lao động việc làm Quý 4 năm 2019

Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 4 năm 2019, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng.

Ngày đăng: 29/12/2019 Kỳ tham chiếu: 12/2019

Một số chỉ tiêu chủ yếu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 1/4/2019

Ấn phẩm khái quát nội dung và số liệu nổi bật về các chỉ tiêu: Quy mô và cơ cấu dân số, mức sinh, mức chết, giáo dục, lao động và việc làm, điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư.

Ngày đăng: 19/12/2019 Kỳ tham chiếu: 2019

1 3 4 5 6 7 18