Ấn phẩm thống kê

Niên giám thống kê 2020

Niên giám bao gồm các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội cả nước giai đoạn 2016-2020 và một số ngành, lĩnh vực năm 2020.

Ngày đăng: 30/06/2021 Lần công bố sắp tới: 30/06/2022

Niên giám thống kê tóm tắt 2020

Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương.

Ngày đăng: 30/06/2021 Lần công bố sắp tới: 30/06/2022

Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020

Ấn phẩm tập trung phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 với các thay đổi, biến động bất thường, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngày đăng: 22/06/2021 Kỳ tham chiếu: 2016-2020

Kỷ yếu 75 năm Ngành Thống kê

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về thông tin kinh tế - xã hội của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương, ngày 06 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam, tiền thân của Tổng cục Thống kê ngày nay. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với Thống kê Việt Nam.

Ngày đăng: 05/05/2021

Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2019

Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2019 nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng.

Ngày đăng: 30/03/2021 Kỳ tham chiếu: 2019

Báo cáo Lao động việc làm Quý 4 năm 2020

Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 4 năm 2020, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng.

Ngày đăng: 29/03/2021

Báo cáo Lao động việc làm Quý 3 năm 2020

Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 3 năm 2020, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng.

Ngày đăng: 27/02/2021

Kết quả điều tra Nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020

Kết quả cuộc Điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020 cung cấp một bức tranh khái quát về tình hình sử dụng thông tin thống kê của người dùng tin hiện nay. Cuộc điều tra đã nhận được sự phối hợp, ủng hộ rất cao của các đối tượng điều tra với tỷ lệ trả lời đạt 99,8%.

Ngày đăng: 15/12/2020 Kỳ tham chiếu: 2020

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 2018

Tổng cục Thống kê xuất bản cuốn số liệu chi tiết "Xuất nhập khẩu Hàng hóa Việt Nam năm 2018" trên cơ sở nguồn số liệu do Tổng cục Hải quan cung cấp và một số nguồn bổ sung khác.

Ngày đăng: 23/11/2020 Kỳ tham chiếu: 2018

Các báo cáo phân tích và dự báo thống kê năm 2019

Phân tích và dự báo nâng cao giá trị của thông tin thống kê, làm cho “con số thống kê thực sự biết nói”, giúp người sử dụng thông tin thống kê hiểu biết một cách đầy đủ và sâu sắc hơn về số liệu thống kê.

Ngày đăng: 18/11/2020

Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 2016 - 2018

Ấn phẩm “Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 2016-2018” giúp các nhà quản lý và đông đảo người dùng tin có hình dung cụ thể về tình hình thực hiện nửa đầu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Ngày đăng: 18/11/2020

Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ấn phẩm bao gồm 26 biểu được tổng hợp từ dữ liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trình bày các kết quả chủ yếu nhất của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo các cấp hành chính.

Ngày đăng: 17/10/2020 Kỳ tham chiếu: 01/4/2019

Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Ấn phẩm giới thiệu các đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2019: Dân số,  nhân khẩu học, Hôn nhân, kế hoạch hóa gia đình, Giáo dục, đào tạo, Lao động, việc làm và thu nhập, Mức sống dân cư, Văn hóa, truyền thống.

Ngày đăng: 09/07/2020 Kỳ tham chiếu: 2019

Kết quả Điều tra thu thập thông tin về hiện trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Ấn phẩm phản ánh thực trạng đời sống kinh tế - xã hội của 53 Dân tộc thiểu số tại Việt Nam năm 2019.

Ngày đăng: 09/07/2020 Kỳ tham chiếu: 2019

Niên giám thống kê đầy đủ năm 2019

Niên giám Thống kê bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương.

Ngày đăng: 30/06/2020 Kỳ tham chiếu: 2019Lần công bố sắp tới: 30/06/2021

1 2 3 4 5 6 18