Ấn phẩm thống kê

Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2005

Cuộc điều tra chi tiêu khách du lịch được Tổng cục Thống kê tiến hành theo Quyết định số 1083/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Ngày đăng: 13/12/2006 Kỳ tham chiếu: 2005

Xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam 20 năm đổi mới (1986-2005)

“Xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam 20 năm đổi mới” gồm những thông tin phản ánh sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế của nước ta từ năm 1986 đến năm 2005.

Ngày đăng: 13/12/2006 Kỳ tham chiếu: 1986-2005

Niên giám thống kê 2005

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh

Ngày đăng: 30/06/2005 Kỳ tham chiếu: Năm 2005Lần công bố sắp tới: 30/06/2006

Niên giám thống kê 2004

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh

Ngày đăng: 30/06/2004 Kỳ tham chiếu: Năm 2004Lần công bố sắp tới: 30/06/2005

Niên giám thống kê 2003

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh

Ngày đăng: 30/06/2003 Kỳ tham chiếu: Năm 2003Lần công bố sắp tới: 30/06/2004

Niên giám thống kê tóm tắt 2003

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh

Ngày đăng: 30/06/2003 Kỳ tham chiếu: Năm 2003Lần công bố sắp tới: 30/06/2004

Niên giám thống kê tóm tắt 2002

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh

Ngày đăng: 30/06/2002 Kỳ tham chiếu: Tháng 6/2002Lần công bố sắp tới: 30/06/2003

Niên giám thống kê 2001

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh

Ngày đăng: 30/06/2001 Kỳ tham chiếu: Năm 2001Lần công bố sắp tới: 30/06/2002

Niên giám thống kê tóm tắt 2001

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh

Ngày đăng: 30/06/2001 Kỳ tham chiếu: Tháng 6/2001Lần công bố sắp tới: 30/06/2002

Niên giám thống kê 2000

Niên giám thống kê 2000

Ngày đăng: 30/06/2001 Lần công bố sắp tới: 30/06/2002

Niên giám thống kê 1997

Niên giám thống kê 1997

Ngày đăng: 30/06/1998 Lần công bố sắp tới: 30/06/1999

Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển

Số liệu trong cuốn sách này đã được hệ thống hoá nhằm phản ánh khái quát tình hình đổi mới và phát triển ngành công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 1986-2005.

Kỳ tham chiếu: 1985-2005

Kết quả số liệu tổng hợp về khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2012

Bao gồm các bảng biểu số liệu tổng hợp từ cuộc Khảo sát Mức sống hộ gia đình năm 2012.

Kỳ tham chiếu: 2012

Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý I năm 2016

Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Tổng điều tra đã điều tra toàn bộ 15,35 triệu hộ nông thôn và 840 nghìn hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ở thành thị để thu thập thông tin cơ bản về hộ.

Kỳ tham chiếu: 2011

1 15 16 17 18