Ấn phẩm thống kê

Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam 1/9/2009

Báo cáo nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thị trường lao động năm 2009 có tính so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động - việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê phù hợp với các chuẩn mực quốc tế để áp dụng thường xuyên từ năm 2010.

Ngày đăng: 29/10/2009 Kỳ tham chiếu: 1/9/2009

Xuất nhập khẩu hàng hoá 2007

Số liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam với 118 nước bạn hàng có tổng mức lưu chuyển ngoại thương trên 5 triệu USD được chi tiết trong lần xuất bản này.

Ngày đăng: 27/07/2009 Kỳ tham chiếu: 2007

Điều tra biến động dân số, nguồn lao động và kế hoạch hoá gia đình 1/4/2008 - Những kết quả chủ yếu

Báo cáo cung cấp tối đa các thông tin cho người sử dụng. Phần 1 mô tả những vấn đề kỹ thuật của cuộc điều tra; Phần 2 trình bày kết quả mẫu cùng những số liệu phân tích chủ yếu và Phần 3 bao gồm các biểu số liệu cơ bản nhất.

Ngày đăng: 29/06/2009 Kỳ tham chiếu: 1/4/2008

Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI

“Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI” gồm những thông tin phản ánh quá trình phát triển của các doanh nghiệp FDI thời kỳ 2000 - 2006.

Ngày đăng: 10/04/2009 Kỳ tham chiếu: 2000-2006

Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2005, 2006, 2007

"Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2005, 2006, 2007" gồm những thông tin phản ánh thực trạng doanh nghiệp nước ta từ năm 2004 đến 2006.

Ngày đăng: 30/10/2008 Kỳ tham chiếu: 2004-2006

Kết quả Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2006

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 được tiến hành trên phạm vi cả nước vào thời điểm 1/7/2006.

Ngày đăng: 23/10/2008 Kỳ tham chiếu: 2006

Xuất nhập khẩu hàng hoá 2006

Số liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam với 107 nước bạn hàng có tổng mức lưu chuyển ngoại thương trên 10 triệu USD.

Ngày đăng: 31/07/2008 Kỳ tham chiếu: 2006

Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 1/4/2007 - Những kết quả chủ yếu

Báo cáo này cố gắng cung cấp tối đa các thông tin cho người sử dụng. Bao gồm những mô tả về cuộc điều tra chọn mẫu biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2007, những vấn đề kỹ thuật quan trọng, trình bày kết quả mẫu cùng những số liệu phân tích chủ yếu nhất.

Ngày đăng: 28/03/2008 Kỳ tham chiếu: 1/4/2007

Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2006

Cuốn sách phản ánh mức sống dân cư qua kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2006 và những kết quả số liệu tổng hợp của cuộc Khảo sát.

Ngày đăng: 15/01/2008 Kỳ tham chiếu: 2006

Điều tra biến động dân số, nguồn lao động và KHHGĐ 1/4/2006 - Những kết quả chủ yếu

Báo cáo này cố gắng cung cấp tối đa các thông tin cho người sử dụng. Bao gồm những mô tả về cuộc điều tra chọn mẫu biến động dân số, nguồn lao động và kế hoạch hoá gia đình năm 2006, những vấn đề kỹ thuật quan trọng, trình bày kết quả mẫu cùng những số liệu phân tích chủ yếu nhất.

Ngày đăng: 29/05/2007 Kỳ tham chiếu: 1/4/2006

Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2005

Cuộc điều tra chi tiêu khách du lịch được Tổng cục Thống kê tiến hành theo Quyết định số 1083/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Ngày đăng: 13/12/2006 Kỳ tham chiếu: 2005

Xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam 20 năm đổi mới (1986-2005)

“Xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam 20 năm đổi mới” gồm những thông tin phản ánh sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế của nước ta từ năm 1986 đến năm 2005.

Ngày đăng: 13/12/2006 Kỳ tham chiếu: 1986-2005

Niên giám thống kê 2005

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh

Ngày đăng: 30/06/2005 Kỳ tham chiếu: Năm 2005Lần công bố sắp tới: 30/06/2006

Niên giám thống kê 2004

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh

Ngày đăng: 30/06/2004 Kỳ tham chiếu: Năm 2004Lần công bố sắp tới: 30/06/2005

Niên giám thống kê 2003

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh

Ngày đăng: 30/06/2003 Kỳ tham chiếu: Năm 2003Lần công bố sắp tới: 30/06/2004

1 15 16 17 18