Ấn phẩm thống kê

Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009

"Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra các năm 2007, 2008, 2009" gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng doanh nghiệp nước ta từ năm 2006 đến 2008.

Ngày đăng: 07/12/2010 Kỳ tham chiếu: 2006-2008

Xuất nhập khẩu hàng hoá 2008

Số liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam với 84 nước bạn hàng và mỗi nước có tổng mức lưu chuyển ngoại thương trên 10 triệu USD.

Ngày đăng: 15/09/2010 Kỳ tham chiếu: 2008

Doanh nghiệp Việt Nam 9 năm đầu thế kỷ 21

“Doanh nghiệp Việt Nam 9 năm đầu thế kỷ 21” nhằm cung cấp cho các cơ quan, nhà nghiên cứu, người dùng tin trong nước và quốc tế bức tranh tổng quan về thực trạng doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2000-2008.

Ngày đăng: 14/07/2010 Kỳ tham chiếu: 2000-2008

Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ yếu

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương biên soạn và phát hành ấn phẩm thứ ba của cuộc Tổng điều tra với tên gọi "Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ yếu" nhằm cung cấp kịp thời kết quả chủ yếu của cuộc Tổng điều tra tới người dùng tin.

Ngày đăng: 29/06/2010 Kỳ tham chiếu: 2009

Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

Ấn phẩm gồm 16 biểu tổng hợp, trình bày các kết quả chủ yếu nhất của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 theo các cấp hành chính.

Ngày đăng: 29/06/2010 Kỳ tham chiếu: 2009

Bảng cân đối liên ngành (Input - Output: I/O) của Việt Nam năm 2007

Bảng cân đối liên ngành năm 2007 là bảng cân đối liên ngành lần thứ tư với qui mô gồm 138 ngành sản phẩm.

Ngày đăng: 17/06/2010 Kỳ tham chiếu: 2007

Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2008

Cuốn sách phản ánh mức sống dân cư qua kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2008 và những kết quả số liệu tổng hợp của cuộc Khảo sát.

Ngày đăng: 15/01/2010 Kỳ tham chiếu: 2008

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 - Di cư và đô thị hoá ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt

Kết quả phân tích số liệu cho thấy xu hướng tăng của di cư cả về số lượng tuyệt đối lẫn tỷ lệ ở Việt Nam, và sự đóng góp mạnh mẽ của di cư vào khu vực thành thị, đặc biệt là các thành phố lớn.

Ngày đăng: 31/12/2009 Kỳ tham chiếu: 2009

Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 2007

Đối tượng điều tra của cuộc Tổng điều tra bao gồm toàn bộ các cơ sở thuộc hai lĩnh vực sản xuất kinh doanh và khu vực hành chính sự nghiệp.

Ngày đăng: 10/11/2009 Kỳ tham chiếu: 2007

Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2006, 2007, 2008

Số liệu trong cuốn sách này được tổng hợp từ nguồn số liệu của các doanh nghiệp thực tế đang hoạt động sản xuất - kinh doanh có đến thời điểm 31/12/2005, 31/12/2006 và 31/12/2007.

Ngày đăng: 10/11/2009 Kỳ tham chiếu: 2006-2008

Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam 1/9/2009

Báo cáo nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thị trường lao động năm 2009 có tính so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động - việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê phù hợp với các chuẩn mực quốc tế để áp dụng thường xuyên từ năm 2010.

Ngày đăng: 29/10/2009 Kỳ tham chiếu: 1/9/2009

Xuất nhập khẩu hàng hoá 2007

Số liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam với 118 nước bạn hàng có tổng mức lưu chuyển ngoại thương trên 5 triệu USD được chi tiết trong lần xuất bản này.

Ngày đăng: 27/07/2009 Kỳ tham chiếu: 2007

Điều tra biến động dân số, nguồn lao động và kế hoạch hoá gia đình 1/4/2008 - Những kết quả chủ yếu

Báo cáo cung cấp tối đa các thông tin cho người sử dụng. Phần 1 mô tả những vấn đề kỹ thuật của cuộc điều tra; Phần 2 trình bày kết quả mẫu cùng những số liệu phân tích chủ yếu và Phần 3 bao gồm các biểu số liệu cơ bản nhất.

Ngày đăng: 29/06/2009 Kỳ tham chiếu: 1/4/2008

Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI

“Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI” gồm những thông tin phản ánh quá trình phát triển của các doanh nghiệp FDI thời kỳ 2000 - 2006.

Ngày đăng: 10/04/2009 Kỳ tham chiếu: 2000-2006

Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2005, 2006, 2007

"Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2005, 2006, 2007" gồm những thông tin phản ánh thực trạng doanh nghiệp nước ta từ năm 2004 đến 2006.

Ngày đăng: 30/10/2008 Kỳ tham chiếu: 2004-2006

1 14 15 16 17 18