Ấn phẩm thống kê

Niên giám thống kê 2023

Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hằng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội và địa phương.

Ngày đăng: 29/06/2024

các báo cáo phân tích và dự báo thống kê năm 2023

Năm 2023, Tổ Phân tích và Dự báo Thống kê của Tổng cục Thống kê thực hiện 16 báo cáo phân tích, nội dung tập trung vào những vấn đề có tính thời sự, được các đối tượng sử dụng thông tin thống kê quan tâm. Nhằm giới thiệu nội dung phân tích của các báo cáo này và hy vọng mang đến các thông tin hữu ích tới toàn thể bạn đọc, Tổng cục Thống kê biên soạn ấn phẩm “Các báo cáo phân tích và dự báo thống kê năm 2023”.

Ngày đăng: 27/05/2024

Y tế Việt Nam - Kết quả đánh giá từ tổng điều tra kinh tế năm 2021

Y tế là hoạt động duy trì, chăm sóc sức khoẻ và chữa trị bệnh cho người dân; dịch vụ y tế phát triển giúp cho chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.

Ngày đăng: 26/04/2024

Kinh tế - xã hội các địa phương ven biển giai đoạn 2011-2022

Các địa phương ven biển có vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Có thể nói vùng ven biển là vùng có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và năng động. Thực tiễn ở nhiều nước trên thế giới đã khẳng định vai trò động lực thúc đẩy toàn nền kinh tế phát triển của vùng ven biển

Ngày đăng: 16/04/2024

Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2022

KSMS 2022 được tiến hành theo Quyết định số 939/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. KSMS đã được tổ chức, triển khai theo đúng nội dung của phương án và quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao.

Ngày đăng: 01/04/2024

Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2022

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 909/QĐ-TCTK về việc ban hành Phương án tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2022.

Ngày đăng: 18/03/2024

Số liệu thống kê môi trường Việt Nam 2014-2021

Thực hiện Nhiệm vụ bảo vệ môi trường ban hành tại Quyết định số 1325/QĐ-BKHĐT ngày 23/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hệ thống hóa và cập nhật số liệu thống kê môi trường 2014-2021, Tổng cục Thống kê đã tiến hành biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Số liệu thống kê môi trường Việt Nam 2014-2021”

Ngày đăng: 25/01/2024

Kết quả khảo sát chỉ tiêu SDG 2.4.1 Tại Việt Nam - Tỷ lệ diện tích đất sản xuất đất nông nghiệp đạt hiệu quả và bền vững

Đo lường mục tiêu phát triển bền vững – chỉ tiêu 2.4.1 về “Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả và bền vững” được lồng ghép trong cuộc Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Ngày đăng: 23/01/2024

Báo cáo thí điểm một số chỉ tiêu phát triển bền vững về môi trường đô thị và biến đổi khí hậu tại Việt Nam năm 2021

TCTK phối hợp với Cơ quan Thống kê I-ta-li-a biên soạn Báo cáo thí điểm một số chỉ tiêu phát triển bền vững về môi trường đô thị và biến đổi khí hậu tại Việt Nam năm 2021. Đây là Báo cáo đầu tiên của Việt Nam về nội dung này.

Ngày đăng: 05/10/2023

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động ngành XD giai đoạn 2010-2020

Giai đoạn 2010-2020, kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước những hạn chế, tồn tại của kinh tế trong nước và tác động không nhỏ của suy thoái kinh tế toàn cầu

Ngày đăng: 18/07/2023

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Sau hơn 30 năm mở cửa nền kinh tế và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới

Ngày đăng: 18/07/2023

Niên giám thống kê 2022

Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hằng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội và địa phương...

Ngày đăng: 30/06/2023

Niên giám thống kê tóm tắt 2022

Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương.

Ngày đăng: 30/06/2023 Kỳ tham chiếu: 2023

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2023

Năm 2022, nền kinh tế nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội thế giới có nhiều bất ổn: dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và rủi ro tài chính, tiền tệ… gia tăng

Ngày đăng: 30/06/2023

Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2023

Giai đoạn 2021-2022 kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lƣờng về kinh tế - chính trị

Ngày đăng: 30/06/2023

1 2 3 18