Số giảng viên các trường đại học và cao đẳng phân theo trình độ chuyên môn

Thông tin Chú thích


Đánh dấu lựa chọn của bạn và chọn giữa bảng trên màn hình và định dạng tập tin. Thủ thuật đánh dấu

Với những biến đánh dấu Chọn ít nhất một giá trị bạn cần phải chọn ít nhật một giá trị

Cách tính Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 6 Đã chọn

Tìm kiếm

Trình độ chuyên môn Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 4 Đã chọn

Tìm kiếm

Năm Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 19 Đã chọn

Tìm kiếm


Hiển thị trên màn hình bị giới hạn bởi 10.000 ô

Số ô dữ liệu đã chọn


Số dòng đã chọn vượt quá giới hạn cho phép