Hiện trạng sử dụng đất phân theo địa phương (Tính đến 31/12/2018)(*)

Thông tin Chú thích


Đánh dấu lựa chọn của bạn và chọn giữa bảng trên màn hình và định dạng tập tin. Thủ thuật đánh dấu

Với những biến đánh dấu Chọn ít nhất một giá trị bạn cần phải chọn ít nhật một giá trị

Phân theo địa phương Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 71 Đã chọn

Tìm kiếm

Hiện trạng sử dụng đất Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 5 Đã chọn

Tìm kiếm


Hiển thị trên màn hình bị giới hạn bởi 10.000 ô

Số ô dữ liệu đã chọn


Số dòng đã chọn vượt quá giới hạn cho phép