ࡱ> 0/ - \pnthhai Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 *8 (8 +8 (8 +8 8 *8 )8 (  #8  ( 8@ 8@ 0 *8@ `]Sheet1TfNNTng sDi 0,5 t ngT 0,5 n di 1 t ngT 1 n di 5 t ngT 5 n di 10 t ng1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khcSn xut thc phm v ung)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thngSn xut xe c ng c, r-moc2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cngT 10 n di 50 t ngT 50 n di 200 t ngT 200 n di 500 t ngT 500 t ng tr ln Doanh nghip Phn theo quy m vn Nng nghip v lm nghip Thu sn Khai thc qung kim loiCng nghip ch bin Dt Ti ch Xy dng Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Gio dc v o to Vn ho v th thao Hot ng dch v khc TNG SCng nghip khai thc m Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi 1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng h"Sn xut phng tin vn ti khc @Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Vn ti hng khng >Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lchBu chnh v vin thng Ti chnh, tn dng Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh Cc hot ng kinh doanh khc !Y t v hot ng cu tr x hi KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn6Hot ng lm thu cng vic gia nh trong h t nhnXS doanh nghip ti thi im 31/12/2007 phn theo quy m vn v phn theo ngnh kinh tR v , $H | t^cc6 - I! ,E9< dMbP?_*+%"??U} /} @} } } } } } `} } } I J J , !@ _@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ M !*# $ &+&&&&&&& %   & ' ( ) 8<A5@@`@@@@@,@ȋ@ ,<@d@``@q@a@o@\@H@4@ <@^@@Y@j@T@ c@Y@F@4@ 6 s@D@>@Q@M@@Y@,@@ -6 @@n@p@@R@H@*@? 9< p@@p@ q@@`e@h@H@5@4@ < @V@*@@5@(@ @@"@,@ &@? ~ ? ?@?@ .6 b@,@&@D@6@F@$@@  <@m@p@@ a@`a@?@ @? /<@T@@C@@@%@D@h@@u@ <^@@L@:@ ~@@v@@X@P@ ~ 9@ $@@$@@@ 0<\@^@_@0~@e@@q@ `@C@4@ <`@j@r@@l@|@@e@<@@ <@I@M@ g@R@@d@V@9@0@ <@`{@0{@@`n@k@H@ @@ <@N@``@ }@e@q@@S@1@"@ <@v@(@`@Z@_@C@&@@ K<:@@@@@?@?? <@@Y@d@~@a@Pp@@d@H@3@ <@V@ c@@`n@{@`h@A@&@ <T@m@k@ @n@Pz@c@C@@@ :<@$@B@l@@Z@\@K@6@7@ ;<v@y@0@p@u@p}@`e@L@0@ <<@R@[@x@@Y@a@@R@2@@ D l ">~NNNRRNNhRNNNTNNNNNNNNNNNN @! @" @# X@$ h@% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 ,@6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ < C@@@$@@@@@@ !<!`}@A@A@@_@G@@]@N@8@<@ "<"q@$@A@Y@3@C@G@4@,@ #=<#`a@.@5@I@0@7@$@@@ $<$t@3@<@]@8@J@K@1@,@ %><%X@@Q@@Q@g@J@`@Z@A@<@ &<&N@m@u@@k@{@ f@D@*@ '1*'V@(@*@B@.@(@ ' (<(@P@@@m@1@C@M@1@*@ )<)@l@@h@ @0@*@@@ *<*m@L@F@A@"@7@F@.@ @ +2<+@@@\@6@@@@l@Y@ ,?<, @@@` @[@@@@ j@@Z@ -<-@@N@@@X@\@,@@ .@<.@@@V@@@̩@@f@V@ /</@@Ա@@8@|@W@,@ @ 03<0@@p@@Pv@v@X@4@<@ 1<1A@ @@N@ȉ@ȍ@n@K@H@ 2<2@s@@`@0|@z@N@ @@ 34<3@M@@T@ t@c@p@P@*@0@ 4A4 @?4~ 4? 4~ 4?4~ 4 @ 5B<5>@@8@t@@g@m@@[@?@,@ 6C<6@s@@\@g@?@5@@@"@ 7D<7X@_@O@i@v@@R@D@^@ 8 <8 @X@D@d@u@}@J@3@V@ 9!<9@S@(@.@(@@@@"@&@ :"<: `@*@@7@@;@.@*@8@ ;E6;K@(@@8@@@??; <#<<@0@@\@@,@@@\@S@ =F<=@Y@Q@w@r@Ѕ@Ѐ@@V@R@ >G<>@G@G@ s@S@F@@?? ?H6?`@r@ t@Њ@P@O@*@@? Dh lNNNNNNNLNNNNNNNNNNNNpNNNNNNRNNN@ @A @B @C @D @E @F @G "H @ @I<@@@J@R@P@0@Y@5@@ A5<A@h@b@q@C@D@"@?? BJ0Bu@F@H@b@C@I@,@B~ B ? C6<C@@^@]@g@J@@Q@5@@@ D$<Dp@w@f@g@?@O@6@"@@ E%<E`t@Y@@P@M@2@J@3@ @@ F76F@@pq@@]@@`@*@"@@?F GLG@???G H HNNZNNNRD>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongnthhaiMicrosoft Excel@L@ӧd՜.+,0 PXh px TCTK' Sheet1 Worksheets !"#$%&()*+,-.Root Entry F@MxhWorkbook<=SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8'