ࡱ> 65 - \pnthhai Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)0.0        + ) , *  8 *8 8 *8 8 (8 +8 +8 #8 8@ 8@ ( (  +X   !<  , +x `'Sheet1TTTTng s Di 5 ngi 5-9 ngi 10-49 ngi 50-199 ngi 200-299 ngi 300-499 ngi 500-999 ngi1000-4999 ngi5000 ngi tr ln Doanh nghipC NCZS doanh nghip ti thi im 31/12/2007 phn theo quy m lao ng v phn theo a phngng bng sng HngH NiH Ty V)nh PhcBc Ninh Qung Ninh Hi Dng Hi PhngHng Yn Thi BnhH NamNam nh Ninh BnhTrung du v min ni pha BcH GiangCao BngBc Kn Tuyn QuangLo CaiYn Bi Thi NguynLng Sn Bc GiangPh Th in BinLai ChuSn LaHo Bnh$Bc Trung B v Duyn hi min Trung Thanh HoNgh AnH T)nh Qung Bnh Qung TrTha Thin Hu Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nhPh Yn Khnh Ho Ninh Thun Bnh Thun Ty NguynKon TumGia Laik Lkk NngLm ng ng Nam B Bnh PhcTy Ninh Bnh Dngng NaiB Ra - Ving TuTP.H Ch Minhng bng sng Cu LongLong An Tin GiangBn TreTr Vinh V)nh Long ng ThpAn Giang Kin GiangCn Th Hu Giang Sc TrngBc LiuC MauKhng xc nhZ4 l D x ] \4cc^ - M$ 3AG dMbP?_*+%M\\tttl-ntnhuong\HP LaserJet 23C odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none] [none]4Pd?NTHHAI  "dXX??U} } }  } ` } M @   @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @          " "B#A#@# @#@# @#@#x@# @#@#U@ $ %B&`W@&<@&'@&K@&@&@&}@&x@&p@&5@ $ 'B(=@(2@(8@(i@(p@( l@(@m@(f@(_@( @ $ '<(ܠ@(@o@(@(P@(o@(A@(9@(5@(@ ($ 'B(@(e@(r@(@(`c@(2@(7@(0@(@(? $ '< (ԗ@(@c@(s@(@(h@(1@(5@($@( @ ( $ 'B (ܙ@( f@(@(p@(@g@(A@(0@(,@(:@(@ $ '< (@(p@(8@(X@(p@(?@(6@(2@(6@ ( $ 'B (@(~@(@(ė@(P{@(@S@(L@(I@(A@(@ $ '< (@(o@(`k@(w@(d@(3@(3@(4@(.@ ($ '<(ؓ@(g@(`p@(@(`k@(5@(3@(4@(@ ($ '<(@(V@(d@(u@(@]@(1@(&@(@(@ ($ 'B(@( g@(v@(@(q@(?@(4@(5@(@(@ $ '<(H@(@\@(0q@(0w@(_@(5@(&@(,@( @ ( $'B&@&0@&@&@&@&`@&Y@&H@&A@&@ $ '0(s@(,@(J@(d@(S@(@(@ ((( $ '0(}@(G@(^@( k@(@Q@( @(@ (~ (? ($ '6(`t@(N@(X@(a@(:@(@(?(? (( $ '<(z@(D@(W@(l@(G@(@("@(?(? ($ '<(@(S@(\@(w@(X@(&@(@(@(? ($ ' <(@(G@(d@(0r@(R@((@((@(?(@ ($ '!B(@(@]@(v@(؀@([@(.@("@( @( @(? $ '"6(0@( h@(h@(c@(H@("@(@(@ (( $ '#<(p@(r@( |@(pz@(Y@(,@( @( @(@ ($ '$B(Ж@(c@(P|@(h@(d@(4@(4@(0@((@(? $ '%<(pt@(=@(N@(@e@(M@(@(@(?(? ($ '&0(q@(B@(@P@(b@(;@(@(@ ((( $ ''<( |@(A@(Z@( m@(L@($@(@(@(@ (Dl$ ^^^b^b^b^bbb^b^\n`bbb^`b^b\ @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ $ '(6 (@(U@(k@(@t@(P@( @(,@(@ (( !$)!'B!&@&@&@&Y@&Z@&s@&m@& b@&R@&@ "$ "'*<"(@(t@(@(@(r@(=@(>@(8@( @ " (#$ #'+<#(@(@(P@(h@(p@(?@(<@((@(@ # ($$ $',<$(@(h@({@(|@(W@(.@( @(@(? $ (%$ %'-<%(@(o@(~@(0z@(@Q@( @(@(@(@ % (&$ &'.<&(@(V@(t@(Ps@(N@(*@(@(@(? & ('$ ''/<'(@(v@(@(@([@(5@(,@( @(@ ' (($ ('0B((|@(`@(<@(\@(@s@(G@(B@(2@(0@(@ )$ )'1B)(@(`f@( u@(`~@(c@(0@(3@( @(@(? *$ *'2<*(@(`f@( {@(@w@(S@(*@(@(@(@ * (+$ +'3<+(P@(@q@(@(@@(l@(E@(C@(3@(,@ + (,$ ,'4B,(p@([@(k@(`t@(P@((@(@(@(@(? -$ -'5<-(f@(|@(Ќ@(@(j@(D@(:@(;@(@ - (.$ .'6<.(z@(K@(b@(f@(C@(@(@(?(@ . (/$ /'7</(@(@f@(r@({@(Z@(*@("@( @(@ / ( 0$80'B0&@& @&@&@&|@&L@&E@&B@&4@&@ 1$ 1'9<1(~@(P@(_@(j@(Q@(@(@(@(? 1 (2$ 2':B2(@(`a@( h@(Pt@(X@(*@(1@("@(@(? 3$ 3';B3(@(x@(`|@(~@(`@(3@(*@(&@(&@(? 4$ 4'<*4(v@(S@(Z@(a@(=@(@4(4 (@(? 4 (5$ 5'=<5(`@(z@({@( y@(``@(.@( @($@(? 5 ( 6$>6'B6&@&@& @&@&@&@&@&@@&`z@&D@ 7$ 7'?B7(@(t@( i@(h@(S@((@(@(@(@(@ 8$ 8'@<8(ܒ@(|@(r@(p@(\@(*@(7@((@(0@ 8 (9$ 9'AB9(@(Ȁ@(0@(@(@(f@(d@(_@(W@(*@ :$ :'BB:(@(X@(̓@(@(@(X@(X@(@S@(R@($@ ;$ ;'CB;(@(r@(w@( @(d@(=@(7@(?@( @(? <$ <'DB<(@(@(^@(@(@(P|@(w@(r@(l@(,@ =$E='B=&=@&@& @&_@&@&_@&Z@&@S@&Q@&@ >$ >'FB>(@(@(@(z@( b@(=@(0@(1@(1@(? ?$ ?'G<?(D@(@(0@(x@(@`@(.@(,@($@(@ ? (Dl`^bbbbbb^^bb^bbb^b^^pb^^b^^^^^^@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L i@@$ @)H<@(@(@(p@(v@(J@(&@(@(@(@ @ (A$ A'IBA(8@(`k@( h@( g@(@@(@(@(@(?(? B$ B'JBB(@(w@(o@(s@(W@((@(@(@(?(? C$ C'K<C($@(r@(`z@(s@(C@(&@( @(@(@ C (D$ D'L<D(@(p}@(@(s@(K@(@( @(@(&@ D (E$ E'M<E(P@(@(H@( @(W@($@((@(@(@ E (F$ F'NBF(<@(w@(h@(ȇ@(`@(1@(0@(&@(&@(? G$ G'O<G(P}@(@b@(c@(a@(,@(@(@(?(@ G (H$ H'P0H(@(r@(x@(q@(H@(@(@H (~ H (@H (I$ I'Q6I(@(@r@(q@(W@(6@(@(@(@ I (( J$ J'R<J(x@(@(}@(j@(B@(@(@($@(@ J ( K$SK'~ K*d@ K**0K*@*7@*.@*A@*C@*C@*(@ L!!!! b^^bbb^bn`bh>@  7 Oh+'0@H\l ltphuongnthhaiMicrosoft Excel@rC@J՜.+,0 PXh px TCTK' Sheet1 Worksheets !"#$&'()*+,./01234Root Entry FjUWorkbookFHSummaryInformation(%DocumentSummaryInformation8-