ࡱ> ON - \pnthhai Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  (8 +8 (8 +8 8 *8 8 +8 *8  8 #8 )8  8 #8  ( 8@ 8 "8@ *8@ `<Sheet1TeO)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thngSn xut xe c ng c, r-moc2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng thDt Sn xut kim loi Bu chnh v vin thng Cc hot ng kinh doanh khc Hot ng dch v khc Cng nghip ch bin Sn xut cc SP t kim loi Xy dng Vn ti hng khng Sn xut thc phm v ungTng sPhn theo quy m lao ng Di 5 ngi 5-9 ngi 10-49 ngi1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc 50-199 ngi 200-299 ngi 300-499 ngi 500-999 ngi1000-4999 ngi5000 ngi tr ln Doanh nghip Nng nghip v lm nghip Khai thc qung kim loi"Sn xut phng tin vn ti khc Ti ch Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Thu sn TNG SCng nghip khai thc m 1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng h@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Ti chnh, tn dng Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn6Hot ng lm thu cng vic gia nh trong h t nhn]S doanh nghip ti thi im 31/12/2007 phn theo quy m lao ng v phn theo ngnh kinh tR <\Xxr  Vvcc - I2Q(r@z dMbP?_*+%M\\tttl-ntnhuong\HP LaserJet 23C߁ odXXLetter DINU"4$IUPHd [none] [none]4Pd?NTHHAI  "dXX??U} /} @} `} } @} } } @} `} } @} } } @} `} } @} } !I!!J!, !!@!!!!! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! NF !! !!  !6~ )P@)))))))))% ~ )T@ )))))))))%~ )\@))))))))) '& *'******** '& *'******** '& *'******** ( $( $) $* $0 $1 $2 $3 $4 $5 ( $( $) $* $0 $1 $2 $3 $4 $5 ( $( $) $* $0 $1 $2 $3 $4 $5  ABf@@@@@(@@@̒@@L@ B `@@@@Z@h@L@@@Q@BA@ @@ @@x@ @@U@ 7B@N@^@u@r@K@K@G@C@@ B @R@d@v@q@I@F@G@C@@B@`a@l@ w@n@H@G@?@C@ @ "+B@I@Y@j@@g@E@J@F@B@@ B @N@_@k@g@G@F@C@C@@B@[@d@n@d@B@E@<@C@ @ ",< r@"@5@@a@Y@(@@@@ 6 s@&@B@b@W@@? @ 6 s@<@M@@`@@T@&@@@ @* (@X@`s@@Y@@ ~ @ 6 8@@T@t@@X@@@@ 6 @@P@pp@@X@@?@ BB @H@@a@p@@q@B@@@&@9@@ B @M@f@@q@>@8@.@4@@B p@@\@v@ @Ps@B@8@&@5@ @ "-B M@@@,@ @@?@1@@ ~ R@ 6 @7@*@@?@0@@B @V@@*@<@(@?@@0@@ ".~ @ ~ @ ~ ? ?? ~ @ ~ @ ~ ? ?? &@@ @@ ~ ? ?? "8<@U@@@B@?@@@@@ < U@@ @=@A@@@?@< b@&@3@G@H@"@@@@ "/<P@E@_@@@m@>@:@@@ < `@J@ e@@ m@8@2@&@?<@W@t@@n@;@,@@@ !B @h@@m@ί@@8@@~@>@ B @t@@Բ@)@ڱ@@p@@@C@B@T@@@j@@ @@@@؃@J@ "%<@@H@0@h@@]@_@_@S@ B Գ@p@p@@@]@@`@``@S@?B^@@@(@@a@`b@^@U@? "~ 9@0@@@@?@@  9@? *@@@?@@~ 9@ *@@@@@@ "BX@=@Y@t@k@C@M@@@C@@ B X@L@a@w@q@H@P@B@C@@B\@S@j@p@t@R@M@G@B@? "B|@R@@_@P{@ x@Z@`c@e@\@@ B D@]@h@@w@Z@b@e@\@@B`@ g@w@0@ |@@`@e@j@e@$@ "B@0@=@[@@Y@A@F@K@W@5@ B @=@G@a@@Z@G@I@I@@W@7@B@B@O@b@a@F@F@M@X@=@ "<@W@q@`@t@E@E@7@*@ < @``@v@@ v@I@B@1@,@<@ e@X@@p{@L@E@1@$@ "B@:@U@@z@k@8@9@$@@? B Ȏ@B@\@(@@o@?@7@ @@?<@Q@i@@q@F@;@&@@ "<Đ@]@x@y@@`@3@*@@? < <@ c@}@@~@@a@4@2@@@<@ u@@@@d@>@1@@? "L$1@?@@@ * .@@?@@?*:@@@ @"@? "<(@L@f@ x@`e@A@@@?@@ < @@T@l@p|@ i@C@B@:@$@<@]@r@@o@@@F@=@$@ "<0@D@@f@Ѐ@q@F@B@;@*@ < Ė@R@o@@ t@L@C@>@$@<@^@0z@@{@R@E@B@.@ "<@G@d@@P|@X@X@Q@;@ < @M@e@X@0~@@Z@@X@R@7@<T@Q@l@@H@\@X@Q@=@ "B@t@@>@g@R@*@"@@@? B y@ @B@m@X@*@&@@@?B@.@@P@t@_@8@5@&@@? ""<@Y@@~@8@t@D@<@;@&@ < `@f@@@`w@I@>@=@*@<v@s@@@`@S@D@=@3@ "C<@>@@S@@r@``@7@1@3@@ < @C@ a@@t@`@4@4@(@@<@@S@i@x@@d@B@;@$@"@ DlX\D !!!"!#!$!%!&!'!(!)!*!+!,!-!.!/!0!1!2!3!4!5!@6!7!8!9!:!;!<!=!>!?! "$ :@@@"@@ ?@ * :@@@"@@? ?@ $ C@&@@&@@ ??@? !" B!0w@,@I@`d@V@6@ @&@(@? B! Pz@4@@T@d@V@3@0@0@&@@B!`}@A@Q@e@@_@$@7@,@.@@ "" <"h@@A@P@G@$@3@ @@ " <" j@0@@@R@F@,@&@&@@"B"q@4@M@@U@L@3@&@6@"@? #"D<#S@?&@A@0@@?@@ # <# W@@3@C@4@@?@@#<#`a@0@C@J@2@@@@@# $" <$ps@$@G@b@J@6@2@,@@ $ <$ w@5@@Q@e@N@,@4@1@@$<$t@(@F@`@@S@2@6@&@"@$ %"9<%}@0@G@ h@\@>@@@;@0@ % <% P@0@O@l@`a@=@C@6@2@%B%X@8@W@o@ f@C@C@@@7@? &" B&@@@R@`k@(@0s@Q@R@N@D@? B& @X@r@@w@R@T@@S@I@@B&N@e@P|@@0}@^@[@@W@R@@ '":$'B@@@3@ @' *' B@@@8@ @?'$'V@@8@H@(@' ( B(@p@@w@D@0@,@@@? B( ΢@|@@@E@.@0@@@?B(@X@x@ @L@1@.@&@@? )"$)l@k@@u@ @))@?) ~ ) ?*) b@y@ @@"@?)~ )?)~ )?$)@|@@ȅ@6@ )~ )@)~ ) ? *"<* d@H@8@5@@@0@(@@@ * <* f@H@A@=@A@,@0@@@*<*m@P@I@E@A@1@.@"@@* +#B+ @@@{@B@@r@r@@m@@^@@ B+ @@@@r@s@q@ h@a@@B+@@@¶@@@v@q@ h@_@@ ,EB,@@@@@@@`@]@Q@;@? B, @@@@@_@[@O@=@?B, @@o@$@@a@Y@L@:@? -"B-8@j@@@ c@@,@@@? B- @@"@@d@(@*@@@?B-@7@@@@@m@0@@@@? ."F<.(@@@@Ћ@W@U@K@7@ . <. 4@S@@@`@@W@@S@I@7@.<.@@D@@|@ȓ@Y@@S@C@2@. /"</@=@2@@i@<@.@"@@ / </ @@@&@@k@6@5@@@/</@S@{@~@p@8@2@(@@/ 0;<0@X@@\@r@;@>@$@@ 0 <0 z@@؛@,@0u@6@>@1@@0<0@@@Ρ@@y@>@;@7@@0 1B1@@@@@V@P@G@@@@ B1 b@(@,@@@V@@T@H@?@@B1A@Ĝ@:@L@@X@W@J@?@@ 2"B2@@f@P@ @v@I@=@0@ @@ B2 @p@@@x@F@@@2@"@@B2@@@@~@K@B@4@@@ 3"<<3@<@@[@w@@]@@.@$@"@ 3 <3 @B@@d@x@@]@&@1@$@@3B3@S@h@(@a@&@0@ @@? 4"$~ 4@ 44??44@?4 ~ 4 ?~ 4 @4 ~ 4?4~ 4?44@@4~ 4?~ 4 @44???44@@4~ 4 ? 5"<5@ z@؃@0@e@?@5@1@(@ 5 <5 x@X@ȋ@p@@f@@@:@1@(@5<5>@@t@(@l@<@A@5@*@5 6"*6e@H@@R@A@ @@66@@@ B6 Pv@e@W@@Q@"@?@@@@B6@`u@`g@Y@8@@@@@@ 7GB7@>@@pr@R@$@(@@@@ B7 ̑@;@@ t@@S@ @*@@"@@B7X@a@@ @@Z@,@.@"@,@@ 8"B8X@3@@Pp@@P@ @"@@@@ B8 @,@P@r@P@@"@@@@B8 @^@h@`{@Q@ @$@@&@@ 9"B9D@@ @0@@@@?@? B9 @@?"@@@@@?@?<9@S@@1@B@ @@@@@9 :"$:E@ @&@2@@: $: H@(@(@1@@:0: `@1@B@E@=@@? : ;H;0@@@@ ;~ ;? ; $; 8@@&@@@;~ ;? ;$;K@.@&@8@@;~ ;? ; <<<@@@P@y@J@@@5@"@ < << @^@Ĩ@@@Q@C@6@,@<<<@ð@y@@8@S@L@@@.@< ="I6=H@Ps@@o@j@S@&@@@ = <= <@p@Pv@o@@U@.@@ @@=<=@@@ ~@@`@$@ @@@= >"J$>i@P@P@Q@@> *> o@S@V@S@@?>$>@`e@h@a@2@>~ >? > ?"K6?@@a@`o@@k@;@@?? ? 6? @ o@v@@s@F@@@? ?6?`@x@@{@Q@@@@ ? Dl(Z@!A!B!C!D!E!F!G!,&H!i@ @"<@h@x@T@|@r@B@;@,@"@ @ <@ Y@̕@@ @`w@J@?@*@&@@<@@(@@ @~@O@F@;@(@@ A=0Ar@@Q@Z@@Y@1@?? A 0A x@@V@`@a@=@@@ A6A@c@q@k@E@@@? A B>6B a@1@?@N@8@?@? B 6B i@@@I@@V@;@@@? B6Bu@G@W@b@H@@@? B C?<Cp@J@R@V@A@@@@@ C <C x@Z@\@@^@C@@@@@C<C@@a@l@`b@B@@&@@@C D<D|@Q@@^@e@J@2@4@"@@ D <D @U@h@h@L@2@<@$@@D<Dp@`e@pr@pr@I@9@6@(@@D E"<E@l@1@I@@P@F@0@2@"@@ E <E o@0@P@Q@H@,@9@$@@E<E`t@K@@R@X@E@5@2@(@@E F" 0Fm@J@Q@Y@@@@ F 0F Pu@Q@_@`@"@@@ F0F@@@]@k@h@"@@@ F GMG G G@???G HH##################### >@J    7 Oh+'0HPdt ltphuongnthhaiMicrosoft Excel@H@WY@dה՜.+,0 PXh px TCTK' Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=?@ABCDEGHIJKLMRoot Entry F&LWorkbookzSummaryInformation(>DocumentSummaryInformation8F