ࡱ> :9 - \pnthhai Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)0.0        + ) , *  8 (8@ (8 +8 (8 +8 8 8 *8@ )8 *8  ( +< (< +< (< < < ( #8 `Sheet1TJDD8Doanh thu thun ca doanh nghip phn theo ngnh kinh t1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cngT ng Thu sn Cng nghip khai thc m Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi "Sn xut phng tin vn ti khc Ti ch Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Cc hot ng kinh doanh khc Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao TNG S Nng nghip v lm nghip Khai thc qung kim loiCng nghip ch bin Sn xut thc phm v ungDt 1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng hSn xut xe c ng c, r-moc Xy dng 'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Khch sn v nh hng Ti chnh, tn dng Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh Hot ng dch v khc KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn6Hot ng lm thu cng vic gia nh trong h t nhnJ xz DX cc - N6A[MP dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} @2} N J J ,  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ *"********6@@D@H@L@P@T@X@\@ "" 06t(Af+AZHާW#Ni#f#֣#n+ 16ؿ@m@@@#@# @#@#@ 6@@c@@$@$e@$b@$@ 6x@@ؑ@@$T@$@$(@$$@ #6 z@@T@0@#@#Χ@#$@#@ $6 @[@@B@#@#@@#pA#A 6 ۰@@@a@$@$@:@$@$H@ 6 @2@@m@$ K@$b@$@@$`E@ 26 y@v@0@@%@%Ж@%@%@ 6@x@@@$D@$@$@$@ 36AAAzABA#S"A#G,#0;+A#6F 46$@@@@0f@%XGA%A%A%PHA 6@@@(@$@$@$Y@$"@ 56@@@8@@%@%u@%`@% @ 6@@@@@$@$@$@$`@ 6@b@@e@@$@$@$@@$` @ 6A@@H@@$m@$ @$@$@@ 6]@ٻ@5@@$@$x@$@}@$@}@ 6@2@@,@$@$o@$@$@ B6X@@L@p@$@$Π@$4@$Ԧ@ 6@@@@t@$@u@$B@$_@$@ 6>@j@@@$@@$!@$@$@ 6@I@T@@@@$@$ @$@$ [@ %6@O@;@@%@%@%@%0x@ &6@m@o@@%$@% @%@%`@ 66@{@@r@$p@$@$8@$V@ 6@@P@5@$@$ @$@$H@D l (DHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ , @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ 6 @@@@$@$@p@$ @$@ !6!V@@@_@$@$@$@$@ "76"x@\@$@@$6@$آ@$@$@ #86#7@@@V@%>@%@@%@.@%`d@ $'6$@@@@@% *@%@A@%@a@%0D@ %6%@@@_@$@$@"@$@$`@ &(6&9@>@B@Q@%g@%h@%u@%@ '6'@*@/@ @&@&`@&@& @ (6(@u@,@@$\@$`@$@$b@ )6)@\@@J@$*@$@$@$@ *96*`@/@@4@#00@#@@#A#A +6+A:Al5A!A&؂#A& (A&>&R ,6,g@ @ @o@$K@$R@$]@$A -:6-p- AAATQA$}A$l#A$1$/A .6.@ @U@`4@@@$@$P@$@@$A /;6/9@@F@,@'@'U@'r@'@ 060T@`@ @@&0@&@@&xA&HA 161 @@@@$k@$9@$@$@ 2)62Z@0@ܾ@@(@(@(@(@@ 3*63l@@@@(G@(2@(@(@`@ 464@)@@@@$@@$@$c@$@ 5+65@@@@@( @(S@(@(@ 6<66@@@@ @'/@'@'pA'A 767]@@@@$@$@$A$6A 868*@+@@@$=@$E@$e@$@ 969"@B@I@i@$@$P@$H@$@ :=6:$@&@A@E@'Pu@'P{@'pv@'@y@ ;6;@@@j@&9@&{@&@&@I@ <>6<x@?@@@$@$@$X@$T@ =?6=_@@`@ j@n@$t@$~@$@$ @ >@6>l@`{@@ȏ@(ܙ@(ܞ@(L@(r@ ?,6?@N@@@(@(@(@@(~@D lHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @ @-6@p@j@o@0u@'z@'@'@'@ A.6A|@X@v@|@'@'0@'d@'l@ B/6B@8@@@'t@'@'f@'ަ@ C 6C@@@(@&@&ĥ@&&@&@ D!6Dx@x@l@@$X@$@$@$@ EA6E@d@@R@Z@d@( e@(pp@(p@(@ FCF((F'2@'@G!!!!!!!)) HHHHHH:>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongnthhaiMicrosoft Excel@6@j՜.+,0 PXh px TCTK' Sheet1 Worksheets !"#$%&'(*+,-./02345678Root Entry F/Workbook*QSummaryInformation()DocumentSummaryInformation81