ࡱ> -, - \pnthhai Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)0.0        + ) , *  8 ( *8@ *8 ( #8 +\ +X  ( 8 +8@ +8    !<  , , +x +|  L `Sheet3"bZ 3 A@@ ZJJUVn sn xut kinh doanh bnh qun hng nm ca cc doanh nghip phn theo a phngT ng C NCng bng sng HngH NiH Ty V)nh PhcBc Ninh Qung Ninh Hi Dng Hi PhngHng Yn Thi BnhH NamNam nh Ninh BnhTrung du v min ni pha BcH GiangCao BngBc Kn Tuyn QuangLo CaiYn Bi Thi NguynLng Sn Bc GiangPh Th in BinLai ChuSn LaHo Bnh$Bc Trung B v Duyn hi min Trung Thanh HoNgh AnH T)nh Qung Bnh Qung TrTha Thin Hu Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nhPh Yn Khnh Ho Ninh Thun Bnh Thun Ty NguynKon TumGia Laik Lkk NngLm ng ng Nam B Bnh PhcTy Ninh Bnh Dngng NaiB Ra - Ving TuTP.H Ch Minhng bng sng Cu LongLong An Tin GiangBn TreTr Vinh V)nh Long ng ThpAn Giang Kin GiangCn Th Hu Giang Sc TrngBc LiuC MauKhng xc nhR F . j ( Nj6cc& - YY+,G4 dMbP?_*+%"??tU} } } Y J J ,  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  6@@D@H@L@P@T@X@\@  !!6^<zcH4A._>A\(GA: "##$xAX %#$A %#$,A %$$,:A$A$@& A$$A$F= " %6&p A' A'A'/ A' [A'A'A'v* " %6&@'U@'@'@'@'@'J@'z@ " %6 &@' @'^@'8@'@'@'@@'7@ " %6 &@'F@'@'Q@'@'@'@'@ " %6 &v@'\@'@'l@'@'@'@@'@ " % 6 &@@'(@'@'t@'i@'@'@@'@ " % 6 &@'@' @'`@'@'@'@'@ " % 6&@'@'@'@'׽@'@'(@'@ " % 6&x@'L@'B@',@'@'I@'@'5@ " % 6&F@'@'@'Ƭ@'@'@'o@'2@ " %6&^@'@'p@'"@'C@'(@''@'@ " %6&l@'b@'@'@'C@'f@'|@'@ "%#$@ %!#$@ %!#$m@ %!$$l@$ 2@$`]@$@$P@ " %6&ȉ@'@'\@'@'@'L@'l@'@ " %6&@'l@'@'@'H@'T@'@'@ " %6&Y@'`d@'r@'`y@'0@'Ј@'@'@ " %6&Ђ@'X@'(@'@'@@'@'@'P@ " %6&$@'D@'@'@'@'@'@'d@ " %6&H@'x@'8@'L@'4@'@'֣@'@ " %6&@'@'@'@'$@'@'@'@ " %6&`@'@'@'@'`@'@'Ƥ@'\@ " %6&@' @'@'@'p@'@'w@'@ " %6&@'k@'˿@'@'@'|@'/@' @ " %6&Px@'~@' @'t@'@'D@'@'x@ " % &''$'b@'r@'X@'@'@ D l (HRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ " %6 &h@'@'̙@'@'£@'@'D@'w@ !" !%6!&H@'@'@'@'@@'x@'*@'گ@ """%#"$@ %#0#"$e@" %#0#"$@" %#0$"$r@$@$9A$H;A$jA #" #% 6#&g@'@'%@'@'@'@@'@a@'@@ $" $%!6$&I@'@' @'@'@'@'V@'@ %" %%"6%&@'@'@'@'@'@'n@'@ &" &%#6&&@'@'@'@'~@'dz@'@'@ '" '%$6'&|@'p@'@'`@'@'@'@'.@ (" (%%6(&V@'@'8@'@'F@'=@'@'+@ )" )%&6)&@'@@'@'@'@;@'@'@'&@ *" *%'6*&|@'@'̬@'@'D@'@'@'Y@ +" +%(6+&D@'F@'@'@'@'@'@'r@ ," ,%)6,&J@'į@'|@'&@'@'@'@'@ -" -%*6-&@'6@'ʥ@'<@'̩@'@'@'@ ." .%+6.&T@']@'@'@'@'t@'@@'@ /" /%,6/&@'@'@'@'@'@'@'@ 0" 0%-60&ȡ@'Ȥ@'@'@'@'c@'@'.@ 1".1%#1$@" %26#1$@1 %26#1$@1 %26$1$@s@$@Y@$ 9@$@L@$@ 2" 2%/62&؎@'P@'@'@' @' @'@'K@ 3" 3%063&@'@'c@'L@'A@'@'@'i@ 4" 4%164&@'l@'@'@'{@'F@')@'@ 5" 5%2 5&''$5'@'@'@',@'6@ 6" 6%366&b@'X@')@'7@'@'@'$@'K@ 7"47%#7$}A1 %8=#7$HrA7 %8=#7$бA7 %8=$7$A$d$A$>3$*CB$V_ 8" 8%568&|@'L@'T@'@'ƭ@'1@'ι@'@ 9" 9%669&@'@'@'@'@'@'j@'B@ :" :%76:&@'Q@' @'@@'@,@'q@'I@'XbA ;" ;%86;&@'a@' s@'`a@'^@'@@'@'بA <" <%96<&@'`@'`@'@'R@'P|@'H@A'(A =" =%:6=&^A'w A'LA'$9A'<A' '*'B >";>%#>$@7 %?K#>$@b@> %?K#>$ @> %?K$>$ @$@$`y@$@$A ?" ?%<6?&@'@'|@'@'@'@'@@'@ DJlRRRRRRRRRRRRRRRRRRRPRRRRRRR@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L h@M @N O PQRSTUVWX@" @%=6@&@'l@'Z@'@'R@'@'@'4@ A" A(>6A&@' @'\@'Z@'@'@'ʮ@'ֳ@ B" B%?6B&0@'@',@'D@'@'@'@'ҩ@ C" C%@6C&@'Ě@'@'@'4@'.@'@'@ D" D%A6D&@'v@'@'D@'@'ж@'@'x@ E" E%B6E&@'@'Z@'@'@'@'@'@ F" F%C6F&@'Z@'Ӱ@'@'@'(@'@'@ G" G%D6G&@''@'@'x@'F@'@'@@'@ H" H%E H&''$H'@'@'L@'@'P@ I" I%F6I&@' @'0@'4@'#@'*@'ױ@'m@ J" J%G6J&@'@'h@'Ě@'@'̝@'@'@ K" K%H6K&@'n@'T@'@'ٳ@'@'@'@ L"IL%6L)0qA)A)pA)D!)8l#A*xA'A+7).dD M NOPQRSTUVWX6BRRRRRRRRPRRRRV>( R C A@XE ]`RZR C A@X45]`dRZR C A@XGH]`R>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongnthhaiMicrosoft Excel@@G"՜.+,0 PXh px TCTK' Sheet3 Worksheets !"#%&'()*+Root Entry F>Workbook|6SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8$