ࡱ> :9 - \pnthhai Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 ( (8 +8 (8 +8 (8@ *8@ ( *8 )8 ( +< +< (< (< #8 `uSheet1TDDWVn sn xut kinh doanh bnh qun hng nm ca cc doanh nghip phn theo ngnh kinh t1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng Thu sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin Sn xut thc phm v ungDt Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi "Sn xut phng tin vn ti khc Ti ch Xy dng Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Hot ng khoa hc v cng ngh Cc hot ng kinh doanh khc Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Hot ng dch v khc T ngTNG S Nng nghip v lm nghip Khai thc qung kim loi2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng hSn xut xe c ng c, r-moc'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Ti chnh, tn dng) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn6Hot ng lm thu cng vic gia nh trong h t nhnJ 2D>4 J 6 Dcc - Hs6AiM'P dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} .} H @ ,  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ &5&&&&&&&&6@@D@H@L@P@T@X@\@!! 66^<zcH4A._">A"\"(GA": 76@@%@w@`@" #@"@"@@"@ 6@@:@@$@$@#@# @ 6@@@@$@$@$R@$'@ !6Р@`@d@@"@"@%P@%@ "6 `l@@@`@@}@"@@"@"D@"@ 6 Z@p@@o@$@$@#C@#x@ 6 `@@[@F@$@$o@$@$@ 86 q@p@Py@@#@#@$@$"@ 6 @@@ @$@$@#@#@ #6 AdA@AA"A"fP$%M+%g7 $6@v@}@@S@#@#V@#PZ@#A 6@\@«@w@$@$@#A@#7@ %6@L@@@s@#@R@#@$@$@ 96@2@@@$@$@#@@#S@ 6p@@@I@$@$K@$@$@ 6@(@@j@$@$@$s@$@ 6ݶ@=@@@$@$@$@$f@ 68@@@Q@$+@$3@$~@$@ B6@@@@@$@$ @$ؚ@$@ 6@@@r@*@$@$@Q@$@$`@ 6@@E@@$@@$@$@$@ 6@@#@@$G@$p'@$@$@ &6@@U@@#@#@N@$@$@ '6@(@@@#-@#@#@#@@ :6@ڷ@@6@$;@$@#@#j@ 6F@֧@*@h@$Ы@$:@$¿@$_@ 6h@@F@@$@$@$@$K@D l(DHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ 6 I@@@@$@$@$@$@ ! ;6!L@@@@t@$Ħ@$&@$~@$@ " <6"@p@'@@#@#u@$2@$,@ # (6#Z@@@@#7@#@#@#@ $ 6$@z@@@@$@$$@#@#p@ % )6%@$@3@O@#Z@#b@$k@$Py@ &6&@b@y@P@%"@%P@"pA"A ' 6'?@ @@h@$P4@$@$A$(`A ( 6('@@A@@$s@$@$D@$@@ )*6)@P+@0@@"BA"A%`NA%\A *6*W Ah A A A%2A%0A"|A""A + 6+)@@@)@$@$@@$@@$ P@ , =6,@i@@PR@$A$peA$ A$A - 6-8AP@@@$@$@$`@$@ .+6.@s@@7@@@"`m@"c@%@%=@ /6/@@@=@@%0@%UA"p8A"HA 0 60@s@@@$b@$@$x@$@ 1 ,61@1@K@@#@#@$@_@$@ 2 -62@@@@# @#@#@#b@ 3 63P@@H@@$@$@#J@#4@ 4 .64'@@@=@#T@#@$@$@ 5>65\ A A\AA"y("(A"-@"b\ 6 66` AArAA$,#A$&/#&6=#0W 7 67D@@@@$@q@$@$ @$`W@ 8 68\@py@@^@$(@$@$@$8@ 9/69@4@C@1@"Pv@"P~@%`x@%@ :6:@ @ @ @%`@%@@"P|@"A ; ?6;1@@@@]@$@$@@$0(@$cA < @6<``@a@ f@0p@$|@$ʥ@$`@$@ = A6=d@`@@@#,@#l@$@$@ > 06>@@@@`@#@#@@#@#@@ ?16?g@h@q@s@"@~@"Ȏ@"|@"@D lHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH@ @A @B @C @D @E @F @G @26@}@@@@"@"@"$@"B@ A36A@@Ҩ@`@"]@"w@":@"@ B6B̒@@@Ԙ@%@%@"[@"@ C 6C@L@@ @$ҭ@$C@$t@$X@ D 46Da@Z@b@ s@#z@#@$@$@ ECE##E%(@%@FGvHHHHH:>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongnthhaiMicrosoft Excel@W 4@X՜.+,0 PXh px TCTK' Sheet1 Worksheets !"#$%&'(*+,-./02345678Root Entry FjWorkbookPSummaryInformation()DocumentSummaryInformation81