ࡱ> 76 - \pnthhai Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 ( +8 (8 +8 (8 +8@ *8@ *8 ( )8 #8 ( #8 ( `3Sheet1TtEEZS lao ng n trong cc doanh nghip ti thi im 31/12 hng nm phn theo ngnh kinh t1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo3Sn xut trang phc, thuc da v nhum da, lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo u'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng@SX dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng h2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t&Bn bun v i l (Tr xe c ng c),Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn(Cc hot ng lin quan n bt ng sn7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng Nng nghip v lm nghip Thu sn Cng nghip khai thc m Khai thc qung kim loi Sn xut thc phm v ungDtSn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi SX xe c ng c, r-moc !Sn xut phng tin vn ti khcTi ch Xy dng Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Ti chnh, tn dng Hot ng khoa hc v cng ngh % Cc hot ng lin quan n my tnh $Cc hot ng kinh doanh khcGio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Hot ng dch v khcTNG SCng nghip ch binNgi KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn6Hot ng lm thu cng vic gia nh trong h t nhnJ\ 0R". 44ccB - I0;qGJ dMbP?_*+%Mtttl printerC odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none]]none]]ialPd?SYNTNHUONGutomatic>0  k k m m "dXX??U} @/} I J J ,  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ #B$$$$! !A6@@D@H@L@P@T@X@\@"" ?6:\v0ewnB,uDAr[Z '6@0@@@,@@@@ 6p:@@P@@@ @@@ 6@@@V@@W@@q@ (6 @@P@l@"@b@@@ )6 @x@M@@P@`9@@/@ 6 @@@@@S@@@U@ 6 `@@@@@ @@Ԑ@ *6 @@ě@`@f@@@@ 6@ @@@@d@@@@ @6f-8/A^^Nj[\gnxnNz@A +6AAA A A ApAzA 6@"@@*@L@ɼ@@@ ,6@0O@@+@@@@@P=A`A 6A AA0AAAAf# 6 AzAdA$AHAeA4AA 6E@@`G@ P@`@@@@ 6@a@@@%@@@@^@ 6@@2@@@@@@@ C6 g@d@j@`g@g@ j@@u@ 6@@@`@ @`(@@@ 6@%@@O@`@ @`@@ 61@f@ +@@O@ B@Д@@S@ -6&@@@@־@$@9@@ .6~@g@r@@W@@d@@|@ 6 @@V@@@@@@ 6$@@@@֩@V@@@D l 4DHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ 6 @Y@@@`@@@@ ! 6!6@@@@@X@/@`@ " 6"@@@/@h@ȹ@v@@ # /6#@@@-@`@k@ @@ $ 06$@@/@@j@@@@@g@@@ % 6%@@@@ +@Q@v@AHA & 16&X@@c@N@^@g@ |@@@P@ '6'@n@@K@@Y@M@p@:@ ( 6(@@@@@@@@@m@ ) 6)ʭ@԰@@r@@v@@5@ *26*@p@P@H@p@;A@A +6+AxA *A(A A,A?AP#A , 6,@@@@@@@@@@ - 6-@@@ApUA0ApAA . 6.@@6@A@@@@@ @`#@ /36/@w@@`@@@@@@@ 060g@P@ @ @ F@@K@@ 1 61c@@A@@@@@@ 2 462ε@[@@:@x@@I@+@ 3 563@@L@@p@ԩ@@@ 4 64 @"@|@5@G@@v@ F@ 5 665@@@t@6@ o@@@ 6766 @@@@q@@P@@ 7 67@`@A@@&@@ @@ 8 68ġ@,@@@@^@@@ 9 !69A@Y@`c@m@Pt@z@@֥@ :86:L@K@@`@]@g@`p@ r@ |@ ;"6;c@@g@@O@` @S@@ < #6<@@P@@@@@@ = $6=c@i@|@0z@@@D@\@ > 96>{@@p@@$@@@@ ? :6?_@@L@@@V@@m@>@D lHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH@ @A @B @C @D @E @F @G @H @;6@(@@@d@|@,@@@ A<6A0@|@@@ܧ@@@]@ B=6B@@@@@@Y@@ C%6Cb@N@l@0@@@9@@ D &6Dr@8@@a@@@G@m@@ E >6E@@T@x@j@@ @@ FDFF>@$@GHHHHHHH:>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongnthhaiMicrosoft Excel@yl@k՜.+,0 PXh px TCTK' Sheet1 Worksheets !"#$%'()*+,-/012345Root Entry FmWorkbookJSummaryInformation(&DocumentSummaryInformation8.