ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Ca Mau`cSheet1T .- Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi >Vn u t pht trin trn a bn tnh C Mau nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng 2 ^FZ: F A'%G& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-l@-0A.Xt)^@ 0 112 /3a4@3@4yb!^@ /3;@3t@4L\@ / 3u@3@ 4E)\@ / 3@3@ 4wn^@ /! 3 d@3,@ 4Clb@ /" 3AW@3O@ 4#g]@ / 3M@3@ 4c+[@ /#3u@3@4r]@ /$3a@3d@4&I$I\@ 0% 554 /&3@3v@4͏'\@ /'3\@3Y@4<n,\@ /(3p@3@4a@ 0) 554 /*3AX@3>@4Q*?\@ /+3x@3@4jb@ /,3^@3g@4Xa{e@ /3A@3:@4? ¢\@ /3@3@@4a_@ /3@3@\@4|Z@ 0 554 /3j@3 @4؉ [@ /3@3;@4>| `@ / 3$@3$@4Y@ / 3M@3|@4c+\@DNl4666666666666*66666666* ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3z@3@ 4_@ !/ !31@3@!4۶m۶m^@ "/ "334 #/#3@3@#4Cc}hY@ $/$3@3h@$4[@ %/%3\@3@%415Z@ &/&3g@3l@&46P^C^@ '/'3?3@'4`@ (/(3V@3?(4UUUUUd@ )/)3б@3G@)4#8Y@ */*3A@38@*4^Ra@ +/+38@3@A@+4| ·a@ ,/,3%@3@,4۶m۶m_@ -/-3w@3`}@-4^@ ./.3@@3@.4yA`@/67780#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl66666666666666@h@@#779&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@eK@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F$QWorkbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8