ࡱ> ?> F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! !   "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  |  8 A  | 8 A  #<  x  h Normal_Bac Lieu`Sheet1T .- Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi @Vn u t pht trin trn a bn tnh Bc Liu nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 | F D/ ''-o27<GB5G=KEOMSUWmZ dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } hhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !"""#! $%% &!'~ (<@ ) *!$++,! -.@.p@/noZ@$ 12234 05@5Z@6+OZ@4 05@5S@6hIY@4 0 5i@5@ 62}06 V@ 4 0! 5@5ģ@ 6:5rO_@ 4 0" 5[@5 @ 6]@ 4 0# 5@5@ 6o9P\@ 4 0 5@5#@ 6ڭ0P[@ 4 0$5@5L@6= (\@7 0%5~@5!@6"f@4 1&8864 0'5@5@6uqZ@4 0(5@5"@6@_@4 0)5@5b@6]c ]@4 1*8864 0+5 @5A@6ݓX@4 0,5@5[@6ܶm۶^@4 05s@5@6,J_@4 05t@5@6r+e+[@4 05 @5H@6Hb@4 05@5t@6L\@4 18864 05@5c@6^Y@4 0 57@5`@67Mod@4 0 5@5+@6nGX@4 0 5@5@6.9&W@4DV l (>@ @@@@@@@@@ @4@ @@@@4@ @@@ ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ 0 5@5@ 6Om\@ 4 !0 !5@5@!6Kh/Y@!4 "0"5564 #0#5"@5@#6Y\\@#4 $0$5\@5@@$6YE\@$4 %0%5@@5@%6Z@%4 &0&5@5@&6PqZ@&4 '0'5^@5?6@_@'4 (0(5@5Б@(66S\W@(4 )0)5@5Ҵ@)6z-MȘZ@)4 *0*5@5Ĩ@*6TZ"^@*4 +0+5@5@+6V@+4 ,0,5`s@5@,6!B!`@,4 -0-5q@5@-6$I$Z@-4 .0.5O@5 R@.6|;]@.4/499:$0$99;$1$99;$2$99;$3$99;$4$99;$5$99;$6$99;$7$99;$8$99;$9$99;$:$99;$;$99;$<$99;$=$99;$>$99;$?$99;$Dhl@@ @@@@4@@@@@@@@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Ph@Qh@Rh@Sh@Th@Uh@Vh@Wh@Xh@Yh@Zh@[h@\h@]h@^h@_h@@$99;!A!99;!B!99;!C!99;!D!99;!E!99;!F!99;!G!99;!H!99;!I!99;!J!99;!K!99;!L!99;!M!99;!N!99;!O!99;!P!99;!Q!99;!R!99;!S!99;!T!99;!U!99;!V!99;!W!99;!X!99;!Y!99;!Z!99;![!99;!\!99;!]!99;!^!99;!_!99;!Dl`h@ah@bh@ch@dh@eh@fh@gh@hh@ih@jh@kh@lh@mh@nh@oh@ph@qh@rh@sh@th@uh@vh@wh@xh@yh@zh@{h@|h@}h@~h@h@`!99;!a!99;!b!99;!c!99;!d!99;!e!99;!f!99;!g!99;!h!99;!i!99;!j!99;!k!99;!l!99;!m!99;!n!99;!o!99;!p!99;!q!99;!r!99;!s!99;!t!99;!u!99;!v!99;!w!99;!x!99;!y!99;!z!99;!{!99;!|!99;!}!99;!~!99;!!99;!Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!99;!!Dl h@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@   Dl h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl @h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Ph@Qh@Rh@Sh@Th@Uh@Vh@Wh@Xh@Yh@Zh@[h@\h@]h@^h@_h@@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl `h@ah@bh@ch@dh@eh@fh@gh@hh@ih@jh@kh@lh@mh@nh@oh@ph@qh@rh@sh@th@uh@vh@wh@xh@yh@zh@{h@|h@}h@~h@h@`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Dl h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@4 >@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@I@޷՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*+,-/012345789:;<=Root Entry F_eGWorkbookZSummaryInformation(.DocumentSummaryInformation86