ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Can Tho`Sheet1T /. Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng< Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi ?Vn u t pht trin trn a bn tnh Cn Th nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 8 :YW F BAe&& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Bhhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,- A-A.1z\@ 0 112 /3@3QA4,&5^@ / 3@3@4!p-t[@ /! 3Au@3!6@ 4~ M`@ /" 3}@3@ 4i.[@ /# 3n@3@ 4<|٭^@ /$ 3@3@ 4s Z@ /! 3<@3@ 4>#`@ /%36@3@4"QY@ /&3@3`b@4zZ@ 0' 554 /(3!A3 A4}Os [@ /)3@3@43T1,d@ /*3q@33@4I_@ 0+ 554 /,3@3T@4,gyܝ]@ /-3@3@4q$L`@ /3@3@4Q׳(b@ /3@3@4 fY@ /32@3@4L[@ /3@30o@4R^@ 0 554 / 3s@3@4ֱҲ[@ / 3@3@4;]Y@ / 3@3H@4@_)b@ / 3@3@4-~ `@Dfl46666666666666666666666 ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0h1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3@3A\@ 46.]@ !/!3A@3T@!4m۶m]@ "/ "334 #/#3@3 @#4:.0h@ $/$3@3@$4Cl3`@ %/%3r@3@%4˨\@ &/&3@3v@4T@ '/'3@3@'4$zY@ (/(3 w@3`s@(4#u)T@ )/)3@K@3Z@)4ṶH]@ */*3@3@@*4]i]@ +/+3d@3@+4;'gmd@ ,/,3@3\@,4JZRR@ -/-35@3С@-4J$I$[@ ./.3@3@.4V W@ ///3@@3&@/4yy^`@067781#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl66666*666666666@h@Ah@@#779A#779L>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@|@a՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry FP$WorkbookJ'SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8