ࡱ> 65 F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! !   "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  |  8 A  | 8 A  #<  x  h Normal_Kien Giang`bSheet1TT -, Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi BVn u t pht trin trn a bn tnh Kin Giang nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 &Vz F 4> ',2^7<AdFdH dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } hhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !"""#! $%% &!'~ (<@ ) *!$++,! -.AA..@/hZ@$ 12234 05@5 @6E3Y@4 05@5@6 Y\@4 0 5@5 @ 6o$T@ 4 0 5@C@5F@ 6.袋]@ 4 0! 5aI@5a@ 6C:Z@ 4 0" 5@5N@ 6YSj\@ 4 0 5@5@ 6,Z@ 4 0#5L@5l@6'&7\@7 0$5<@5@6N.^`@4 1%8864 0&5A5A6LZ@4 0'54@5@6{@4 0(5_ffffT@~ 5@6_^@4 1)8864 0*5!.@5S@69stZ@4 0+58@5x@6a:[@4 05@5v@6 =]@4 05@5! @6M6dY@4 05@5@60 0 S@4 05@5`@6#F[@4 18864 05 s@5R@6;:O[@4 0 5@5@6`@4 0 5@5)@6/@Y@4 0 5@5D@66P^\@4Dl l (>@ @@@@@@@@@ @4J @@@@@@ @@@ ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/?@0?@1?@2?@3?@4?@5?@6?@7?@8?@9?@:?@;?@<?@=?@>?@??@ 0 59@5@6@ 4 !0 !5564 "0"5<@56@"6~+vطU@"4 #0#57@51@#66;R@#4 $0$5]@5A@$6.)eY@$4 %0%5ؓ@5@@%6X,Z@%4 &0&5`s@5 @&69s9\@&4 '0'58@5@'6T&l\@'4 (0(5X@5@(6r@dV@(4 )0)5|@5H@)6 !B]@)4 *0*5@5@*6[@*4 +0+5;@5@@+6Kh/]@+4 ,0,5`@50@,6(vb'v[@,4 -0-5@5@-6lXG7[@-4.499:4/$99;$0$99;$1$99;$2$99;$3$99;$4$99;$5$99;$6$99;$7$99;$8$99;$9$99;$:$99;$;$99;$<$99;$=$99;$>$99;$?$99;$D<l4 @@@@@@@@@@@@@?@A?@B?@C?@D?@E?@F?@G?@H?@I?@J?@K?@L?@M?@N?@O?@P?@Q?@R?@S?@T?@U?@V?@W?@X?@Y?@Z?@[?@\?@]?@^?@_?@@!99;$A!99;$B!99;$C!99;$D!99;$E!99;$F!99;$G!99;$H!99;$I!99;$J!99;$K!99;$L!99;$M!99;$N!99;$O!99;$P!99;$Q!99;$R!99;$S!99;$T!99;$U!99;$V!99;$W!99;$X!99;$Y!99;$Z!99;$[!99;$\!99;$]!99;$^!99;$_!99;$Dl`?@a?@b?@c?@d?@e?@f?@g?@h?@i?@j?@k?@l?@m?@n?@o?@p?@q?@r?@s?@t?@u?@v?@w?@x?@y?@z?@{?@|?@}?@~?@?@`!99;$a!99;$b!99;$c!99;$d!99;$e!99;$f!99;$g!99;$h!99;$i!99;$j!99;$k!99;$l!99;$m!99;$n!99;$o!99;$p!99;$q!99;$r!99;$s!99;$t!99;$u!99;$v!99;$w!99;$x!99;$y!99;$z!99;${!99;$|!99;$}!99;$~!99;$!99;$Dl?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$Dl?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$Dl?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$Dl?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!99;$!D.l ?@?@?@?@?@?@?@?@?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@?@?@?@?@?@?@?@?@0>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#$&'()*+,./01234Root Entry F`]WorkbookHSummaryInformation(%DocumentSummaryInformation8-