ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Vinh Long`JSheet1T .- Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi AVn u t pht trin trn a bn tnh V)nh Long nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 o MY1 F A%,& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-A'A-A.tnG[@ 0 112 /3@3@4?&PMFZ@ /3 j@3@4*MK"\@ / 30k@3@ 4=\@ /! 3@3@ 4@+[@ /" 34@3@ 4tQ K޲X@ /# 3@3@ 4 \@ / 3I@3ܴ@4@ /$3f@3M@4h\@ /%3@3 @4@?@ 0& 554 /'3a^@3aA4N)?u[@ /(3@32@4REQY@ /)~ 3@N@3O@42n,RZ@ 0* 554 /+3A}@35@4T(Z@ /,3l@3v@44]@ /3D@3 @4 ye]@ /3A2@3@4oj[@ /3:@3@4ő[@ /3@3@4VbF2Y@ 0 554 /3`p@3@4;ֆi.^@ / 3&@3`@4.袋.\@ / 3@3$@4e}T@ / 3H@3@4VUUUU[@DXl46666666*6*66@666666666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3^@3`@ 4ݣ`Z@ !/ !3@3ģ@!4W& [@ "/ "334 #/#3Լ@3@#4j[@ $/$3ܤ@3@$4gߥwiT@ %/%3@3p@%4WΈZ@ &/&3'@3@&4ozӛe@ '/'3k@3k@4Y@ (/(3@3ؘ@(4} c_@ ,/,3&@3@,4袋.d@ -/-3@3@-4/^@ ./.3=@3@.4{fX@/67780#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl666666*6666666@h@@#779&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@<-@,6՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F EWorkbook{&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8