ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Tien Giang`Sheet1T /.# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng< Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o toBVn u t pht trin trn a bn tnh Tin Giang nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 \dVb` F BRj&& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Bhhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-A- A.1Lc:=1\@ 0 112 /3@3!t@4 _@C[@ / 3m@3@4,@u\@ /! 3@3Hy@ 4vf۱|[@ /" 3E@38@ 4> ]@ /# 3q@3@ 4(X@ /$ 3]@3b@ 4KPL]@ /! 3@3@ 4.9U@[@ /%3@30@4]@ /&3@3p@4ve]vX@ 0' 554 /(~ 3)A3b=9œ@4}VL\@ /)3@3@4++Z@ /*~ 3@346^d@4oI[@ 0+ 554 /,3A@3(}@4Hē*[@ /-3A@3A@4ora@ /3@3I@4Pi&a@ /3@3$@4C*nZ@ /3@3P@4iVnQ@ /3@3,@4v.bZ@ 0 554 / 3U@3+@4At]@ / 3Ȕ@3@4e=`vf@ / 3@3@4Y@ / 3@3G@4 Z@Dnl46666666666@6@66666666* ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0h1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3@3@ 4;DZ@ !/!3X@3?@!4n-;\@ "/ "334 #/#3F@3I@#4xx[@ $/$3@3@$4i.Z@ %/%3@3'@%4KGA]N[@ &/&3x@3H@&4|[@ '/'3@31@'4o7\@ (/(3@3`@4g@ )/)3@L@3N@)4 Z@ */*3ĸ@3@*4'}4+[@ +/+3@3F@+4i`_@ ,/,3@3C@,4$>\@ -/-3(@3@-4aY@ ./.3@3@.4cG[@ ///3?3?4Y@067781#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl6666666*666666*@h@Ah@@#779A#779L>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@!@*՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry FJWorkbookO'SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8