ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  ,  8 #<  x  h Normal_An Giang`_Sheet1T .- Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi @Vn u t pht trin trn a bn tnh An Giang nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 dnF F A#%O& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-@-A.(0 [@ 0 112 /3@3A4أrZ@ /3(@3q@4MYS֔[@ / 3A@3{@ 4A W@ /! 3@3~@ 4Ր/9 Z@ /" 3G@3@ 4 cM\@ /# 3@3i@ 4 v1[@ / 3@3@ 41W@ /$3@3A@4uT\@ /%3@3>@4%d`VR@ 0& 554 /'3 A3| A4HT[@ /(3T@3`U@4颋.Y@ /)3@3@4*<&V@ 0* 554 /+3A@3_@4|Z@ /,3aM@3@4jW4Z@ /3@3|@4R`@ /3@3!=@4 [@ /3^@3@4fZ@ /3@3pd@4!Bx[@ 0 554 /3f@3x@4@mKzY@ / 3^@3z@4`6-8\@ / 3Ц@3h@4X^z5a@ / 3@3@40# ]@Dfl46666666666666666666666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3`@3@ 4.袋^@ !/ !3@@3C@4]@ "/ "334 #/#3@P@3S@#4<;^@ $/$3@3@b@$40eBW@ %/%3@3@%4^tsZ@ &/&3@3C@&4x~G]@ '/'3@3@'4hj`@ (/(3v@3 @(488NX@ )/)3γ@3@)4R}e.Z@ */*3@3@*4"b#88:?#88:Dl6*666666666666@h@@#88:&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@,@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry Fp>I쉔Workbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8