ࡱ> $# F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_Dong Thap`Sheet1T& -,* Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ngPhn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao AVn u t pht trin trn a bn tnh ng Thp nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc 2] Q s"w&;f F ?u$ dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } ?hhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-1A-*@.%'OZ@ 0 112 /3aO@3@4 KY@ /3@3(s@4=}B[@ / 3v@3@p@ 4W@ / 3*@39@ 4iXW,`@ / 3@3&@ 4$Y@ / 3(@3y@ 4F[@ / 3T@3v@ 4 GZ@ / 3A@3A@4mmu[@ 0! 554 /"3z@3@4RInAZ@ /#3ĭ@3@@4/KU@ /$3_@3N@4{/\@ 0% 554 /&3؁@3@4NT^Z@ /'3t@3*@4@ /(3@3@4\-'EZ@ /)3Q@3`@4 <[@ /*3`@3Б@4|V@ /+3^@3@4 :ڼY@ 0 554 /3AA@3A@4ʳްY@ /37@3X@4R٨l^@ /3ؓ@3ؓ@4Y@ /3Z@3@48{Q@ /3a@3@4r^ [@DNl46666666666666*666666*6 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@ / 30@3@ 4/dvb@ !/ !334 "/ "3@3@"4 "MpX@ #/ #3@3@#4X@ $/ $3H@3@$4IAUY@ %/ %3@@3x@%4؉؉}_@ &/&3n@3 r@&4UUUUU5^@ '/'3@3@'4&I$I\@ (/(3@3 Q@(4#A8X@ )/)3Q@3@)4#667BzX6666666666666>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@L@Z ՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"Root Entry FpቔWorkbookh%SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8